Odstartoval program včasného vyhledávání rakoviny slinivky

Odstartoval program včasného vyhledávání rakoviny slinivky

V Česku odstartoval program včasného vyhledávání rakoviny slinivky založený na vyšetřování osob s vysokým rizikem vzniku nemoci. Rakovina slinivky břišní neboli pankreatu je mezi nádorovými onemocněními třetí nejčastější příčinou úmrtí, ročně ji lékaři diagnostikují v Česku 2400 osobám a téměř 2200 pacientů na ni umírá. Počet případů navíc podle expertů roste a do roku 2050 předpokládají jejich zdvojnásobení. Zároveň vstupuje do finální fáze příprava neinvazivního testu, který odhalí rakovinu slinivky v ranném stádiu jen ze vzorku krve. 

Tato rakovina zpočátku nepůsobí žádné potíže, a lékaři ji tak v naprosté většině odhalí až v pokročilém stadiu. To se již projevuje hubnutím, nechutenstvím, bolestmi břicha a zad nebo žloutnutím kůže. „V této fázi již prognóza léčby pacienta není příznivá, průměrné přežití se pohybuje kolem 8 měsíců. Proto je naprosto klíčové nádory pankreatu odhalit v rané fázi, kdy je ještě možné jejich chirurgické odstranění a další onkologická léčba, čímž se šance na pětileté přežití zvedá na 12 procent,“ říká Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc. I proto se s kolegy v minulých letech zasazoval o spuštění programu vyhledávání časných forem rakoviny slinivky břišní, který na konci loňského roku skutečně odstartoval.

Zaměřujeme se na pacienty, u kterých lze nemoc předvídat a riziko výskytu je u nich vysoké. Těch je asi 10 procent a jsou to především lidé, u nichž se rakovina vyskytuje v rodině nebo jsou nositeli rizikové genetické mutace. V tuto chvíli již máme do programu vybraných více než sto pacientů. Doufáme, že vyšetříme řádově stovky pacientů ročně,“ vysvětluje Urban.Na jaře se podle něj plánuje také spuštění registru těchto pacientů, díky němuž bude možné lépe vyhodnocovat data a sledovat úspěšnost programu.

Současně společnost LIPIDICA připravuje realizaci studie funkční způsobilosti lipidomického testu LDPC s názvem „Studie klinické funkce zdravotnického prostředku-software „Lipidica 1.0“ zpracovávajícího data z lipidomické analýzy (LDPC) pro screening nádorových onemocnění slinivky“ za účelem posouzení účinnosti testu dle platné legilastivy pro diagnostické zdravotnické prostředky in-vitro, která musí být nejprve schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Etickými komisemi. 

Lipidomický test LDPC (Lipidomická diagnostika rakoviny slinivky břišní) je určen pro včasnou detekci rakoviny slinivky břišní a je založen na patentově chráněné metodice, která byla vyvinuta na Univerzitě Pardubice. Tato metodika kombinuje poznatky analytické chemie, biostatistiky a dalších vědních oborů. LDPC test je založen na detekovatelném rozdílu koncentrací molekul lipidů ve vzorku krve osob zdravých a osob nemocných a vyhodnocení pomocí softwaru Lipidica. Silnou stránkou LDPC testu je jeho schopnost odhalovat raná stadia onemocnění. Princip LDPC testu spočívá v přesném změření koncentrací lipidů v krevním vzorku pomocí nejmodernějších analytických technik. Metoda spojuje vysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii a hmotnostní spektrometrii a umožňuje přesné stanovení více než 150 lipidů, které vytvářejí lipidový profil. Lipidové profily jsou poté zpracovány a vyhodnoceny pomocí softwaru Lipidica, který určuje výsledek testu.

Pokud člověk náleží do rizikové skupiny, může vyplnit jednoduchý dotazník, na základě kterého poté bude vyhodnoceno, zda do této skupiny skutečně spadá. Významné riziko rozvoje tohoto onemocnění hrozí u jedinců, kterých se týká alespoň jeden bod z následujících:

 • Výskyt karcinomu slinivky břišní u příbuzného – minimálně dva příbuzní 1. nebo 2. stupně ve stejné rodinné linii.

 • Přítomnost hereditární pankreatitidy – pacienti s opakovaným akutním nebo chronickým zánětem slinivky břišní (pankreatitidou).

 • Prokázaná alespoň jedna z mutací: 

  • Peutz-Jeghersův syndrom (gen STK11),

  • Syndrom Li-Fraumeni (gen CDKN2A),

  • Familiární adenomatózní polypóza (APC),

  • Lynchův syndrom (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM),

Tato unikátní  tetstovací metoda by mohla být dostupná v klinické praxi již za pár let.  Bude zcela neinvazivní a nepředstavuje pro pacienta riziko. Pro test je třeba pouze odběr zkumavky žilní krve, stejně jako pro běžné krevní testy.