GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY A DODAVATELE DLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

1. Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost GHC GENETICS, s.r.o.

Kontaktní osoba: Mgr. Vanda Hrubá Indráková

tel: +420 800 390 390 e-mail: hruba@ghcgenetics.cz

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing Petr Novotný

tel: +420 311 234 177 e-mail: gdpr-genetics@ghc.cz

3. Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti genealogického vyšetření na základě vzorku DNA.

4. Právní základ:

 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely poskytování genealogického vyšetření na základě vzorku DNA
 • Souhlas se zpracováním OÚ
 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

5. Kategorie osobních údajů:

Při poskytování testu určení otcovství dvou anonymních vzorků DNA jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

 • Adresní a identifikační
 • Údaje zvláštní kategorie (vzorek DNA)
 • Jiné údaje

6. Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem údajů v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, spolupracujícím zdravotnickým zařízením, smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

7. Další příjemci:

Správce údajů může zpřístupnit poskytnuté osobní údaje dodavatelům poradenských služeb a certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání. Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněny ke zpracování osobních údajů.

8. Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy.

9: Automatizované rozhodování včetně profilování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování osobních údajů.

10: Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je po ověření totožnosti subjektu povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu lze vznést kdykoliv.

11. Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo údaje uvést v obchodní smlouvě či objednávce. V opačném případě by bylo znemožněno plnění sjednané smlouvy.

12. Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány. Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

GHC GENETICS, s.r.o. Laboratoř GHC GENETICS, V Holešovičkách 1156/29, 182 00 Praha 8, IČ: 28188535 , Bezplatná linka +420 800 390 390, info@ghcgenetics. Zdravotnická laboratoř č. 8124 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013. Rozsah akreditace na https://www.ghcgenetics.cz/dokumenty-ke-stazeni