Additionally, paste this code immediately after the opening tag: GHC Genetics | Volně prodejné klinické testy
Doktorka vysvětlující výsledky testů klientovi.

Volně prodejné klinické testy

Prohlédněte si nabídku odborných genetických testů, které jsou u nás volně k zakoupení. Jejich výsledky zhodnotí vaše predispozice k celé řadě onemocnění a pomohou vám nastavit zdravý životní styl na základě vašich genů. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně jednotlivých testů kontaktujte tým odborníků GHC Genetics.

Hematogenetika/kardiogenetika
Hemato-onkogenetika
Imunogenetika
Farmakogenetika
Cytogenetika
Hereditární onkologické syndromy
Další dědičné choroby

Nevíte, jaký test si vybrat? Napište nám!

HEMATOGENETIKA / KARDIOGENETIKA

Do této oblasti genetických vyšetření patří testování trombofilních mutací a dalších mutací spojených s poruchou srážlivosti krve, rizikem vysokého krevního tlaku, srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a dalších. Trombofilie je sklon ke zvýšené srážlivosti krve, který je ovlivněn vrozenými dispozicemi, ale i multifaktoriálními zevními vlivy (např. pohybem, hmotností, věkem, kouřením, úrazem, léky). Lidé s vyšší srážlivostí krve jsou více ohroženi vznikem krevních sraženin, které mohou vést až k žilním trombózám. Část sraženiny se může uvolnit, putovat žilním řečištěm a po průchodu srdcem uzavřít některou z plicních cév, kdy vznikne plicní embolie. Znalost vrozené dispozice ke srážení krve může pomoci nejen v reprodukčním období života, ale i při operacích, dlouhodobém znehybnění nebo léčbě chronických onemocnění.


Trombofilie faktor V

Gen F5 kóduje faktor V, který je klíčový v procesu srážení krve. Leidenská mutace (G1691A, resp. c.1691G>A) způsobuje záměnu aminokyseliny argininu za glutamin na pozici 506 ve faktoru V (p.Arg506Gln), který pak nemůže být inaktivován APC (aktivovaný protein C). Zvyšuje se APC rezistence a nedostatečné odbourávání aktivovaného faktoru V vede ke zvýšené srážlivosti krve. Výskyt mutace v evropské populaci je 3 - 7 %, v české populaci okolo 5 %. U nositelů Leidenské mutace v genu F5 je zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci, asociace s vyšším výskytem akutní cévní mozkové příhody a infarktu myokardu v mladším věku. U žen je zvýšené riziko těhotenských komplikací, především spontánních abortů, abrupce placenty a IUGR plodu.

Gen, specifikace: F5, leidenská mutace, c.1691G>A
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 600 Kč

Hypertenze, Ischemická choroba srdeční

Glykoprotein GPIIb/IIIa má společně s fibrinogenem klíčovou úlohu při agregaci trombocytů mezi sebou i k povrchům. Mutace v genu pro glykoprotein IIIa má za následek záměnu prolinu za leucin na pozici 33, což vede ke zvýšenému shlukování krevních destiček a snižuje antiagregační účinek aspirinu. Přítomnost mutované alely HPA-1b je spojena s vyšším rizikem časného rozvoje infarktu myokardu a cévní mozkové příhody mezi mladšími jedinci, zejména mezi kuřáky. Homozygoti HPA-1a/1a jsou častěji rezistentní na kyselinu acetylsalicylovou (tzv. aspirinová rezistence). Změna antigenních vlastností molekuly může vést také ke vzniku krvácivých onemocnění (posttransfúzní purpura, neonatální trombocytopenie).

Gen, specifikace: ACE (inzerce/delece 287 kb)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 2 200 Kč


Trombofilie faktor II

Gen F2 kóduje faktor II (protrombin), který se při procesu srážení krve aktivuje na trombin. Mutace G20210A (resp. c.20210G>A) je bodová záměna báze G za A v nekódující oblasti genu F2 a zvyšuje hladinu protrombinu v krvi, což vede ke zvýšené srážlivosti krve. Frekvence mutace v evropské populaci je 2 - 3 %, v české populaci okolo 2 %. U nositelů protrombinové mutace v genu F2 je zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci, asociace s vyšším výskytem akutní cévní mozkové příhody a infarktu myokardu v mladším věku. U žen je zvýšené riziko těhotenských komplikací, především spontánních abortů, abrupce placenty a IUGR plodu.

Gen, specifikace: F2, protrombin, c.20210G>A
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 600 KčTrombofilie faktor V + II

Kombinace produktu TROMBOFILIE FAKTOR V a TROMBOFILIE FAKTOR II za zvýhodněnou cenu.

Gen, specifikace: F5, leidenská mutace, c.1691G>A + F2, protrombin, c.20210G>A
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 800 Kč

Chronická obstrukční plicní nemoc/ Emfyzém plic

Alfa-1 antitrypsin (AAT) je protein tvořený v játrech a uvolňovaný do krevního řečiště. AAT inaktivuje řadu enzymů, ale primárně chrání plíce před účinkem elastázy. Elastáza je enzym tvořený neutrofilními buňkami a je fyziologickou součástí ochrany organismu při poranění a zánětu. Elastáza může ale poškozovat a štěpit plicní tkáň. AAT je tvořen jako produkt dvou kopií genu Pi – genu proteázového inhibitoru. Tento gen je ko-dominatní, což znamená, že každá kopie odpovídá za polovinu tvorby AAT v organismu. Pokud je mutace jednoho nebo obou genů vzniká málo ATT anebo dysfunkční AAT. U pacientů s tvorbou nižší než 30 % fyziologické tvorby AAT hovoříme o deficitu alfa-1 antitrypsinu. Pacienti s touto poruchou mají značné riziko vzniku emfyzému plic (progresivní plicní onemocnění) v mladém věku. U kuřáků nebo osob vystaveným riziku kouře či prachu se plicní postižení projevuje dříve a mnohem závažněji. Při dysfunkční tvorbě AAT se hromadí AAT v jaterních buňkách, které jej produkují. ATT vytváří abnormální proteinové řetězce a rozvíjí se poškození buněk a postižení jater. Okolo 10 % nemocných s AAT deficitem má po narození žloutenku. U řady nemocných se stav zlepší, avšak těžké postižení vyžaduje transplantaci jater v dětství. Deficit AAT je v současnosti nejčastější příčinou transplantace jater u dětí. Funkce a množství AAT závisí od vrozené mutace genu Pi. Zatímco existuje více než 70 odlišných alel (variací) Pi genu, pouze některé z nich jsou časté. Většina populace má dvě kopie normální varianty M (MM). Nejčastější patologické formy jsou S a Z.

Gen, specifikace: Deficit α1-antitrypsinu, genu SERPINA1, alela S (p.Glu264Val), Z (p.Glu342Lys)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 2 200 Kč


Trombofilie faktor V-R2

K dalším mutacím faktoru V patří mutace H1299R (R2 haplotyp). Tato mutace je zodpovědná za snížení hladiny faktoru V, kdy pokles k 20 % normálu způsobí mimo jiné i rezistenci na aktivovaný protein C. Jedná se o mírný rizikový faktor trombózy, který zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob pro nositele Leidenské mutace.

Gen, specifikace: F5/R2 (p.H1299R)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 600 Kč

HEMOCHROMATÓZA

Hlavní charakteristikou onemocnění je zvýšené vstřebávání železa buňkami střevní sliznice, projevující se nadbytečným hromaděním železa v krvi a tělních orgánech. Hereditární hemochromatóza je autozomálně recesivní onemocnění s inkompletní penetrancí. Střevo zdravého člověka vstřebá okolo deseti procent železa obsaženého v potravě, střevo člověka postiženého hemochromatózou vstřebá dvojnásobek. Tělo přitom nemá žádný přirozený mechanizmus, jak se nadbytečného železa zbavit. Dochází proto k jeho hromadění ve tkáních, především v játrech, srdci, slinivce břišní a varlatech, které může vážně a nevratně poškodit. Hemochromatóza je způsobena mutací HFE genu, jehož produkt má vliv na udržení přiměřených zásob železa v organizmu. Bylo publikováno již přes třicet mutací i polymorfizmů HFE genu, z nichž nejvýznamnější jsou bodové mutace C282Y a H63D. Mutace C282Y tvoří nejčastější genetický základ pro hemochromatózu v kavkazské populaci – homozygotní stav C282Y lze detekovat až u 80 % pacientů s hereditární hemochromatózou. Další mutací uplatňující se v patogenezi hereditární hemochromatózy je H63D, která se vyskytuje poměrně často (frekvence výskytu alely 25 % v běžné populaci). Složení heterozygoti C282Y/H63D nebo H63D homozygoti tvoří menšinu pacientů.

Gen, specifikace: gen HFE (C282Y, H63D,)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 2 200 Kč

M2 haplotyp genu ANXA5

Gen ANXA5 kóduje bílkovinu annexin5, která tvoří zevní ochranu buněčných stěn a zabraňuje vzniku krevních sraženin. Směs annexinu5 vytvářeného plodem a matkou se ukládá na povrchu klků placenty a zabraňuje tam vzniku krevních sraženin, které mohou snižovat kvalitu výživy plodu a vést ke komplikacím v těhotenství. Porucha ve správné či dostatečné tvorbě bílkoviny zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin, především v placentě. To vede ke zvýšenému riziku spontánních potratů, preeklampsie, vývoji plodu s nízkou porodní váhou (small for gestational age), ale také trombózy. Může stát i za neúspěchem léčby neplodnosti pomocí IVF.

Gen, specifikace: ANXA5
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 1 600 Kč


Trombofilie Faktor XIII

Faktor XIII, fibrin stabilizující faktor, je enzym, který se podílí na tvorbě příčných vazeb fibrinu při formování koagulace. Faktor XIII se podílí na hojení ran, fagocytóze, adhezi placenty, remodelaci cytoskeletu a hraje roli při zánětlivých procesech. Varianta c.103G>T genu F13A1 způsobuje záměnu aminokyseliny valinu za leucin na pozici 34 peptidového řetězce (p.V34L). Varianta se dědí autozomálně dominantně a patří mezi časté varianty v kavkazské populaci, kde je frekvence jejího výskytu 0,27 (v africké populaci 0,17, v asijské populaci 0,01). Tato varianta současně ovlivňuje i strukturu fibrinového koagula – u nositelů této mutace je struktura fibrinových vláken volnější, fibrinové koagulum tenčí a fibrinolýza probíhá rychleji. Z tohoto důvodu je v kavkazské populaci tato varianta asociována se sníženým rizikem rozvoje žilní trombózy a plicní embolie a působí i mírně protektivně proti rozvoji kardiovaskulárních chorob, především infarktu myokardu. Naproti tomu je dle studií riziková pro zvýšené krvácení a komplikace po prodělaných operacích a v souvislosti s reprodukcí je řazena mezi rizikové faktory u opakovaných spontánních abortů.

Gen, specifikace: F13A1 (p.V34L)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 600 Kč

TROMBOFILIE PAI-1

PAI-1 je důležitý regulátor hemostázy. Stanovení polymorfizmu PAI-1 genu je velmi spolehlivým markerem aterotrombózy. Promotor genu PAI-1 obsahuje 4G/5G inzerční/deleční polymorfizmus.

Gen SERPINE1 (PAI-1) (inhibitor aktivátoru plazminogenu) inhibuje plazminogenové aktivátory (PA), které přeměňují plazminogen na plazmin. Plazmin ovlivňuje různé fyziologické procesy, jako jsou fibrinolýza, zánět nebo hojení tkáně. Vysoké hladiny PAI-1 vedou ke snížené přeměně plazminogenu na plazmin a byly nalezeny zejména u obezity, metabolického syndromu.

Alela 4G promotorového polymorfizmu 4G/5G genu SERPINE1 (PAI-1) je spojována s vyšší hladinou PAI-1, která je asociována s vyšším rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, především cévní mozkové příhody. Toto vyšetření indikuje pouze váš lékař nebo je indikováno po genetické konzultaci.

Gen, specifikace: SERPINE1 (PAI-1) (alela 4G/5G)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 800 Kč


TROMBOFILIE MTHFR

Gen MTHFR kóduje enzym, který je součástí procesu metabolické přeměny aminokyseliny homocysteinu na methionin. Pokud je tento proces porušen a vzniká nadbytek homocysteinu, hovoříme o tzv. hyperhomocysteinémii.

Mutace c.677C>T v genu MTHFR vede k záměně aminokyseliny alaninu za aminokyselinu valin v poloze 222 proteinové sekvence enzymu MTHFR a tím vzniku termolabilní (méně aktivní) formy MTHFR enzymu. Aktivita enzymu je u heterozygotů CT snížena na 55 %, u mutovaných homozygotů TT na 20 % normy. Nedostatečná aktivita enzymu může způsobit hyperhomocysteinémii. V evropské populaci se vyskytuje okolo 37 % heterozygotů CT a 10 % homozygotů TT, což znamená, že přibližně každý třetí člověk je nositelem alespoň jedné mutované alely T genu MTHFR.

Mutace c.1298A>C genu MTHFR způsobuje substituci aminokyseliny glutamové za aminokyselinu alanin v pozici 429 v proteinové sekvenci enzymu. Přítomností mutace sice klesá katalytická aktivita enzymu MTHFR, ale nedochází ke zvýšení hladiny homocysteinu v krevním séru. Frekvence výskytu rizikové alely C v evropské populaci je asi 33 %.

U homozygotů pro tyto mutace je zvýšené riziko rozvoje hyperhomocysteinémie. Hyperhomocysteinémie (nad 18 μmol/L) narušuje endotel cév a zvyšuje riziko rozvoje aterosklerózy, srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a žilní trombózy (2-3x zvýšené riziko). U těhotných žen hyperhomocysteinémie zvyšuje riziko vzniku rozštěpové vady plodu, především páteře a CNS (NTD).

Gen, specifikace: Mutace c.677C>T a c.1298A>C – genu MTHFR
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 800 Kč

Hyperlipoproteinémie/ Ateroskleróza/ Ischemická choroba srdeční/ Alzheimerova choroba

Lipoproteiny jsou zodpovědné za vazbu cholesterolu a ostatních lipidů a jejich následný přenos krevním řečištěm do místa, kde mají být dále využívány/zpracovávány. Apolipoprotein E (ApoE) tvoří hlavní apoprotein chylomikronů a VLDLs (Very Low Density Lipoproteins) a váže se na specifický receptor na jaterních a periferních buňkách. Hlavní úlohou chylomikronů a VLDLs je odstranění nadbytečného množství cholesterolu z krve a jeho přenos na další zpracování do jater. Udržování normální hladiny cholesterolu je nezbytné pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. ApoE je polymorfní protein, který má tři hlavní izoformy: E2, E3 a E4. Jednotlivé izoformy se od sebe liší v substituci aminokyselin v pozicích 112 a 158 peptidického řetězce. Forma E3 je klasickou funkční izoformou. Forma ApoE-E4 je spojena s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění včetně infarktu myokardu, Alzheimerovou chorobou a zhoršenými kognitivními funkcemi, především u kuřáků. Nositelé alely E4 mají celkově vyšší hladiny LDL cholesterolu, triacylglycerolů a ApoB, naopak nižší HDL. Forma ApoE-E2 má sníženou afinitu k LDL receptoru a je asociována se sníženým rizikem kardiovaskulárních onemocnění. U malého procenta homozygotů E2/E2 se naopak může vyvinout hyperlipoproteinémie III. typu charakterizovaná zvýšením VLDL a IDL (intermediate-denzity lipoprotein) cholesterolu a triglyceridů, se sklonem k ateroskleróze.

Gen, specifikace: APOE (alely E2, E3, E4)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 2 200 Kč


Familiární hypercholesterolémie ApoB-100

Apolipoprotein B-100 je strukturálním glykoproteinem chylomikronů, LDL, VLDL, IDL a Lp(a) částic. Podílí se na sekreci chylomikronů z tenkého střeva do krve a na sekreci VLDL z jater. Udržuje strukturální integritu VLDL a LDL částic. Jeho důležitou rolí je funkce ligandu pro LDL receptor. Díky jejich spojení je zajištěn přenos cholesterolu do buněk. Familiární defekt Apolipoproteinu B-100 (FDB-100) je autozomálně dominantně dědičné onemocnění způsobující závažnou hypercholesterolémii a zvýšené riziko aterosklerózy. Příčinou onemocnění jsou vrozené mutace v genu pro apolipoprotein B100, z nichž nejčastější je testovaná mutace p.R3500Q.

Gen, specifikace: Gen APOB-100, p.R3500Q
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 700 Kč

Hemochromatóza (HHC) – rozšířené vyšetření

Hemochromatóza je nejčastěji způsobena mutací HFE genu, který je zapojen do homeostázy železa (viz předchozí text). Vzácněji je hemochromatóza vyvolána i mutacemi v genech TFR2 či FPN1, jejichž nejčastější mutace jsou analyzovány v rámci rozšířeného panelu pro hemochromatózu. Mutace genu TFR2 jsou spojeny s HHC typ 3, jde rovněž o AR onemocnění. Produkt genu TFR2 je převážně exprimován v játrech, ale také ve slezině, žaludku, svalech, prostatě a mononukleárech periferní krve. Klinický projev HHC typ 3 je shodný s klasickým typem hemochromatózy. Mutace genu FFN1 způsobují HHC typ 4 – ferroportin disease. Jde o skupinu autozomálně dominantních onemocnění, u nichž v důsledku parciální insuficience feroportinu vázne export železa z buněk RES. Navzdory poruše funkce feroportinu není porušen transport Fe přes enterocytovou bariéru, u některých typů navíc dochází i k časnějšímu ukládání Fe v buňkách parenchymatózních orgánů pro vadný transport Fe i z těchto buněk. Poměrně typickým nálezem je normální, případně lehce snížená saturace transferinu železem, sérové železo může být i sníženo.

Gen HFE (12 mutací), gen TFR2 (4 mutace), gen FPN1 (2 mutace)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 3600 KčIMUNOGENETIKA

Do této oblasti genetických vyšetření patří testování imunogenetických onemocnění jako celiakie (nesnášenlivost lepku), laktózová intolerance (nesnášenlivost mléčných výrobků), fruktózové intolerance (neschopnost metabolismu fruktózy a dalších cukrů), histaminové intolerance a Bechtěrevovy choroby. Imunogenetika je poměrně mladý vědní obor, vzniklý průnikem imunologie a genetiky. Zabývá se studiem genetické podmíněnosti složek imunitního systému a genetickou regulaci imunitních reakcí.


CELIAKIE

Celiakální sprue (Celiakie) je chronický zánět sliznice tenkého střeva, při kterém se u geneticky disponovaných osob vlivem netolerance k lepku (glutenu) obsaženému v potravě začínají tvořit protilátky napadající sliznici tenkého střeva. Lepek se vyskytuje v obilovinách a potravinách z nich vyrobených. V tenkém střevě při celiakii postupně ubývá klků (výběžků), přes které se uskutečňuje vstřebávání potravy. Vysoký podíl nestrávených složek potravy následně způsobuje průjmy, které jsou dále příčinou neprospívání a hubnutí. Po úplném vyloučení lepku z jídelníčku dochází ke sníženému dráždění sliznice střeva lepkem, zánětlivé změny ustupují a vzhled sliznice se postupně normalizuje. Celiakie má variabilní průběh, může se objevit již v prvním roce života (po zařazení obilných kaší do potravy) nebo později v dětství. Choroba může probíhat s minimálními příznaky nebo zcela bezpříznakově. V řadě případů se projeví až v pozdějším věku poruchami vstřebávání tuků, vápníku, železa, vitaminů rozpustných v tucích a v krajním případě až vznikem nádoru střeva nebo projevy osteoporózy. Celiakie se může projevit i ekzémy, depresemi a poruchou plodnosti u žen. V dospělém věku se projevy této choroby významně zhoršují (či poprvé objevují) po velkém stresu - operaci, porodu, infekčním onemocnění apod. Prevalence celiakie v ČR je 1:200-250 (v USA 1:100), postiženi jsou muži i ženy (poměr 1:2). Jedná se o geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění – manifestace vzniká u geneticky vnímavého jedince po různě dlouhé konzumaci lepku. Mezi hlavní genetické faktory asociované se vznikem celiakie patří molekuly hlavního histokompatibilního systému MHC (Major Histocompatibility Complex) II. třídy, které mají nezbytnou funkci v imunitních reakcích organismu. Každá HLA molekula je tvořena několika podjednotkami (řetězci), které kódují geny HLA-DR, HLA-DQ a HLA-DP. V případě molekuly HLA-DQ je řetězec alfa kódován genem DQA1 a řetězec beta genem DQB1 a jejich sekvence je vysoce variabilní (polymorfní). Konkrétní varianty alel (DQ heterodimer), které predisponují k celiakii, jsou kódovány určitými alelami.

Toto genetické vyšetření stanovuje přítomnost HLA alel II. Třídy, které jsou asociovány se zvýšeným rizikem rozvoje celiakie: DQA1*0501-DQB1*0201 v pozici cis (haplotyp DQ2.5cis), DQA1*505-DQB*0301/DQA*0201- DQB*0202 v pozici trans (haplotyp DQ2.5trans) a DQA1*0301-DQB*0302 v pozici cis (haplotyp DQ8.1). Pokud jsou u pacienta vyloučeny všechny tyto HLA-DQ alely, je diagnóza celiakie vysoce nepravděpodobná (vysoká senzitivita vyšetření). Ale průkaz rizikového genotypu nelze interpretovat jako potvrzení diagnózy celiakie, neboť 30 - 40 % kavkazské populace je HLA-DQ pozitivní, ale jen 1 % skutečně během života rozvine celiakii (nízká pozitivní prediktivní hodnota vyšetření). Definitivní potvrzení diagnózy je možné až odběrem malého vzorku sliznice tenkého střeva (enterobiopsií). Při následném mikroskopickém vyšetření je patrné zkrácení nebo vymizení střevních klků. Typizace HLA-DQ se doporučuje provést u pacientů s nejasnou diagnózou, u skupin se zvýšeným rizikem celiakie – tj. přímí příbuzní pacienta s potvrzenou dg. Celiakie, pacienti s onemocněními, které mají asociaci s celiakií (např. DM I. typu). U pacientů se silným klinickým předpokladem celiakie a vysokou hladinou specifických protilátek zvážit využití HLA-DQ typizace pro dg. Celiakie bez nutnosti provedení invazivní biopsie (zejména u dětí). Dosud jedinou známou kauzální léčbou je celoživotní dodržování bezlepkové diety, proto je časná diagnóza důležitá pro zahájení této léčby. Po nasazení bezlepkové (bez glutenové) diety k normalizaci obrazu sliznice tenkého střeva dochází v průběhu 1-2 týdnů, někdy až za 2-3 měsíce.

Gen, specifikace: HLA alely DQA1, DQB1 (haplotypy DQ2cis, DQ2trans, DQ8.1)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 2200 Kč

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE

Laktózová intolerance je nejčastější forma disacharidázové deficience a jedná se o neschopnost trávit laktózu, která je hlavním cukrem obsaženým v mléce. Laktózová intolerance je v podstatě normální fyziologický stav, jehož příčinou je snížená aktivita enzymu laktázy - phlorizin hydrolázy. Snížení aktivity enzymu je u člověka geneticky determinováno navzdory pokračujícímu příjmu laktózy v potravě. Tento stav může být klinicky prezentován různorodými intestinálními příznaky jako je nadýmání, sytost, břišní koliky nebo průjem po přijetí potravy obsahující laktózu. Odhaduje se, že 7 - 20 % bělošské populace trpí intolerancí laktózy. Intolerance se projevuje v jakémkoli věku a muži i ženy jsou postiženi stejně. Enzym laktáza - phlorizin hydroláza je kódován genem LCT, který je lokalizován na chromozomu 2q21. Laktáza – phlorizin hydroláza má dvě enzymatické aktivity – laktázovou – hydrolyzuje mléčný cukr laktózu na glukózu a galaktózu – a phlorizin hydrolázovou . Exprese genu LCT je regulována a tato regulace zahrnuje transkripční a posttranskripční kontrolu. Transkripční regulace se ukazuje jako nejdůležitější faktor, který ovlivňuje hladinu enzymu laktázy – phlorizin hydrolázy. Se sníženou aktivitou enzymu jsou asociovány jednonukleotidové polymor smy C/T-13910, G/A -22018, které jsou ve vzdálenosti 14 a 22 kb před genem LCT a snižují transkripci genu LCT, čímž snižují hladinu enzymu. S tímto jevem se pojí dva stavy: laktázová perzistence – normální aktivita laktázy a laktázová non – persistence (intolerance laktózy) – snížená aktivita laktázy.

Gen, specifikace: Gen LCT, polymor smy C/T-13910, G/A -22018
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 1900 Kč

HEREDITÁRNÍ FRUKTÓZOVÁ INTOLERANCE

Dědičná fruktózová intolerance (HFI) je autozomálně recesivně dědičné onemocnění projevující se neschopností metabolizovat fruktózu a podobné cukry (sacharóza, sorbitol). Fruktóza je jednoduchý sacharid obsažený hlavně v ovoci a medu. Onemocnění je způsobeno deficiencí enzymu - aldolázy B. Hlavní funkcí enzymu aldolázy B je štěpení tohoto cukru. Symptomy pacientů s HFI po příjmu potravy obsahující fruktózu, sacharózu nebo sorbitol jsou bolesti břicha, zvracení a hypoglykémie. Dlouhotrvající příjem fruktózy může vést k vážnému poškození jater a ledvin, což může mít za následek i smrt (zejména u malých dětí). Léčba spočívá v dietě, kdy jsou z potravy vyloučeny potraviny obsahující fruktózu, sacharózu a sorbitol. Incidence tohoto onemocnění není přesně známá, ale uvádí se v rozmezí 1/12000 – 1/58000. Gen pro aldolázu B je lokalizován na 9 chromozómu. V tomto genu bylo popsáno více než tři desítky mutací, v evropské populaci jsou nejčastější mutace A149P, A174D a N334K, které představují více než 85 % všech HFI mutantních alel.

Gen, specifikace: ALDOB (del4E4, p.A149P, p.A174D, p.N334K)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 1900 Kč

HISTAMINOVÁ INTOLERANCE

Nerovnováha mezi příjmem histaminu a možností jeho degradace organismem může být způsobena sníženou aktivitou enzymu diaminooxidázy (DAO), což může vést až k vzniku intoleranci histaminu. Tato se projevuje různorodými symptomy podobnými alergickým reakcím (meteorismus, křeče, průjem, těžké dýchání, bolesti hlavy, hypotenze, arytmie, rýma, kopřivka, pruritus a jiné). Výhoda genetického testu variant asociovaných se sníženou aktivitou enzymu diaminooxidázy (DAO) je odlišení mezi primární (genetickou) a sekundární (pravděpodobně reverzibilní) formou intolerance.

Gen, specifikace: AOC1 (c.-691G>T, c.-594A>T, c.47C>T, c.995C>T)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 1900 Kč

ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIS (BECHTĚREVOVA CHOROBA)

Ankylozující spondylitida neboli Bechtěrevova choroba spadá do kategorie autoimunitních revmatických onemocnění, při kterých dochází k chronickým zánětlivým procesům v kloubech páteře a končetin. Tato nemoc postihuje více mužů než žen, a to převážně mladšího věku. Toto onemocnění může být mnoho let neodhaleno, dokud se neobjeví jeho první příznaky. Pokud se příznaky neobjeví do 40. roku života, pravděpodobnost jeho vzniku po tomto věku prudce klesá. Onemocnění se projevuje bolestí páteře a kloubů, zejména pokud je tělo delší dobu v jedné poloze. Nemoc není životu nebezpečná, ale postupuje pomalu a je nezvratná, protože po každém překonaném zánětu je poškozená tkáň nahrazena novou. To postupně zhoršuje pohyblivost kloubu a může dojít až k jeho úplné ztrátě. V případě páteře tak vzniká tzv. páteř tvaru bambusové hole. Na přítomnost nemoci mohou též upozornit jiné zdravotní problémy, např. onemocnění srdce, ledvin, kožní defekty či zánět oční duhovky, které mohou být doprovodným onemocněním. Příčina Bechtěrevovy nemoci není dodnes zcela jasná, ale je dlouhodobě znám vztah této nemoci s alelou HLA-B27 genu hlavního histokompatibilního systému (MHC). Výskyt alely HLA-B27 byl prokázán u 90–95 % všech pacientů trpících Bechtěrevovou chorobou. Frekvence výskytu této alely v celkové bělošské populaci je 7–9 %. Indikací k vyšetření je jednostranná uveitis přední oční komory často spojená s bolestí zad, rodinná anamnéza a revmatické onemocnění, Bechtěrevova nemoc.

Gen, specifikace: HLA-B27 (alela B27)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 1100 Kč

FARMAKOGENETIKA

Do této oblasti genetických vyšetření patří analýza dědičně podmíněné variability odpovědi organismu, která je závislá na užívání klinicky významných léků. Výsledek vyšetření je často rozhodující pro zvolení léčby pacienta při řadě onemocnění.


METABOLISMUS XENOBIOTIK

Detekce mutací v genech GSTT1, GSTM1 a GSTP1
Geny GSTT1 (Glutathion S Transferase T1) a GSTM1 (Glutation S Transferase M1) kódují detoxikační enzymy, který se podílí na odbourávání kancerogenních látek a škodlivých metabolitů. Z tohoto důvodu mají důležitou roli v karcinogenezi - vzniku nádorů různých tkání. Testovaná mutace vede k deleci (ztrátě) části sekvence genu GSTT1/GSTM1, tato mutovaná alela se proto označuje jako alela 0. Genotyp 00 (přítomnost dvou nulových alel) způsobuje chybění části sekvence daného genu a vede k poruše tvorby příslušného detoxikačního enzymu. Genotyp 00 v genu GSTT1 nebo GSTM1 způsobuje nižší schopnost detoxifikace škodlivých látek a je asociován se zvýšenou pravděpodobností vzniku různých typů nádorů, zejména pokud jsou vystaveny působení karcinogenních látek (např. kouření). Toto riziko ještě zvyšuje kombinace těchto genotypů navzájem a kombinace s dalšími rizikovými genotypy polymorfismů v genech ostatních detoxikačních enzymů GSTP1 a GSTM3.

Gen GSTP1 kóduje enzym Glutathion-S-transferáza P1, který hraje důležitou roli při odbourávání (detoxifikaci) hydrofobních a elektrofilních látek. Tento enzym se podílí na odbourávání kancerogenních látek a metabolitů v těle, které jsou produkovány enzymem CYP1A1. GSTP1 je rovněž považován za hlavní deaktivátor toxických látek tabákového kouře. Schopnost neutralizovat (detoxifikovat) a vyloučit nadbytečné či potencionálně škodlivé látky z organizmu je pro život velmi důležité. Látky, které se normálně v organizmu nevyskytují, nejsou nutné pro jeho zdravý vývoj a neslouží pro organizmus jako zdroj energie, hovoříme jako o tzv. xenobioticích. Zdrojem xenobiotik je především chemický průmysl a v případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to i kouření a nevhodná strava.

Většina látek je vylučována ledvinami a játry, ale mnohé látky se vylučují rovněž plícemi, kůží a sliznicemi. Orgánem, v němž probíhá nejvyšší množství detoxifikačních reakcí, jsou játra. U lidí se rozlišují dvě hlavní fáze detoxifikace. V první fázi detoxifikace dochází k modifikaci látky tak, aby byla schopna v následné druhé fázi spojení s aminy, kyselinami a alkoholy a usnadnilo se tak její vyloučení z organizmu. Významnou roli při konjugačních reakcích, tzn. druhé fázi detoxifikace, hraje spojení látek s glutationem, kdy konjugaci glutationu zesiluje enzym GST vyskytující se v jaterních buňkách. Konjugace látek s glutationem umožňuje rychlejší vylučování toxických látek z organizmu. Bylo zjištěno, že jedinci, kteří mají pouze jednu nebo žádnou alelu glutation-S-transferázy theta-1 (GSTT1) a Mu-1 (GSTM1), mají snížené detoxifikační schopnosti organizmu a je u nich vyšší riziko vzniku nádorů.

Gen, specifikace: GSTT1 (del), GSTM1 (del), GSTP1 (p.I105V)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 1000 Kč

CYTOGENETIKA

Klinická cytogenetika se zabývá analýzou chromozomů, jejich počtem a morfologií, segregací v meióze a mitóze i vztahem mezi nálezy chromozomových aberací (mutací) a fenotypovými projevy. Mezi základní vyšetření patří stanovení karyotypu, vyšetření získaných chromozomových aberací, FISH metoda (fluorescenční in-situ hybridizace) a vyšetření mikrodelečních syndromů. Tyto metody se využívají převážně v prenatální diagnostice, k testování neplodných párů či dárců pohlavních buněk.


KARYOTYP – G PRUHY

Vyšetření karyotypu je jedním ze základních vyšetření, která jsou indikována na základě genetické konzultace v ambulancích lékařské genetiky. Vyšetření je doporučeno v případě podezření na přítomnost vrozené chromozomové aberace v karyotypu pacienta. Jedná se jak o početní odchylky celých chromozomů, tak o další, intra- a interchromozomové abnormality, jako jsou delece, duplikace, inverze, inzerce či translokace. Indikací k vyšetření karyotypu jsou abnormální fenotypové příznaky u probanda, abnormality růstu a vývoje, mentální retardace v osobní nebo rodinné anamnéze, mrtvorozenost a úmrtí novorozence, opakované spontánní aborty, sterilní či infertilní páry, pozitivní rodinná anamnéza chromozomových aberací, screeningové vyšetření dárců gamet. Většinu chromozomových abnormalit u plodu tvoří početní odchylky (aneuploidie) chromozomů 13, 18, 21, X a Y. Jedná se především o nadbytečnou kopii (trizomii) chromozomu 21 (Downův syndrom), chromozomu 18 (Edwardsův syndrom), chromozomu 13 (Patauův syndrom), chromozomu X (XXX syndrom a Klinefelterův syndrom XXY) nebo o chybějící kopii (monozomii) chromozomu X (Turnerův syndrom). Vyšetření je limitováno schopností detekovat aberace o minimální velikosti kolem 10 Mb.

Typ vyšetřovaného materiálu: Periferní krev, choriové klky, plodová voda, fetální krev, abort
Termín dodání zprávy: 15 – 20 pracovních dnů
Cena 6000 Kč

ZÍSKANÉ CHROMOZOMOVÉ ABERACE (ZCA)

Zhodnocení získaných chromozomových aberací (ZCA) je genotoxikologická metoda vhodná pro biologické monitorování expozice účinkům klastogenních látek a patří mezi základní cytogenetická vyšetření u klientů, kteří jsou vystaveni škodlivým fyzikálním, chemickým či biologickým vlivům (klastogenům). Jedná se o profesní expozice (chemikálie, radiace) nebo terapii potencionálními mutageny (ionizační záření, cytostatika, imunosupresiva) a o některé virové infekce (spalničky, zarděnky, pravé neštovice). Klastogeny mohou způsobit na úrovni DNA dočasné nebo trvalé genetické změny. Na základě zhodnocení tohoto vyšetření může klinický genetik posoudit skutečné riziko, kterému jsou vyšetřované osoby vystaveny. Vyšetření ZCA je obzvlášť důležité u žen v reprodukčním věku, kde hrozí nebezpečí mutací gamet a v případě gravidity i přímý mutagenní, resp. teratogenní vliv na plod, s tím je spojené zvýšené riziko výskytu vrozených vad u plodu. V případě zvýšené expozice výše uvedeným vlivům doporučujeme opakované vyšetření ZCA v časovém odstupu pro vyloučení vlivu prostředí. Opětovný nález zvýšeného počtu aberantních buněk znamená pro probanda zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění, riziko rychlejšího stárnutí buněk a zvýšené riziko výskytu vrozených vad u potomků.

Typ vyšetřovaného materiálu: Periferní krev
Termín dodání zprávy: 20 pracovních dnů
Cena 3000 Kč

FISH GONOZOMÁLNÍ MOZAIKA

FISH – Fluorescenční In Situ Hybridizace je molekulárně cytogenetická metoda, která umožňuje po speciálním zpracování biologického materiálu a nanesení specificky fluorescenčně značené DNA (sondy) odečet fluorescenčních světelných signálů v buněčném jádře ve fluorescenčním mikroskopu. V současnosti je v populaci zhruba 15 – 20 % neplodných párů. U 5 -13 % je neplodnost způsobená chromozomovými aberacemi. Mezi nejčastější patří početní aberace (aneuploidie) pohlavních chromozomů (gonozomů) způsobující známé syndromy u žen Turnerův syndrom (45,X) a syndrom triple X (47,XXX), u mužů pak Klinefelterův syndrom (47,XXY) či syndrom Jacobsové (47,XYY). Tyto syndromy se velmi často vyskytují v mozaikové formě. To znamená, že aberace není přítomna ve všech buňkách vyšetřovaného, ale jen v některých. Míra mozaicismu souvisí s poruchami plodnosti a lze ji stanovit pomocí metody FISH.

Typ vyšetřovaného materiálu: Periferní krev, choriové klky, plodová voda, fetální krev, abort
Termín dodání zprávy: 2 - 3 pracovní dny
Cena 7000 Kč

FISH ANEUPLOIDIE CHROMOZOMŮ

FISH – Fluorescenční In Situ Hybridizace je molekulárně cytogenetická metoda umožňující lokalizaci a identifikaci specifických úseků vyšetřované DNA. Po speciálním zpracování biologického materiálu jsou buňky fixovány na sklíčku. K takto připravenému preparátu je přidána specificky fluorescenčně značená DNA (sonda), která je vizualizována o odečítána ve fluorescenčním mikroskopu. Tímto způsobem jsou stanovovány odchylky v počtu chromozomů u osoby nebo u plodu: Downův syndrom (+21 chromozom), Patauův syndrom (+13 chromozom), Edwardsův syndrom (+18 chromozom). Stejným způsobem je možné stanovit početní odchylky pohlavních chromozomů. Plod ženského pohlaví má 2 chromozomy X a plod mužského pohlaví chromozomy XY. Mezi nejčastější početní odchylky pohlavních chromozomů patří u plodů ženského pohlaví Turnerův syndrom, kdy chybí jedna kopie chromozomu X (45,X) a Klinefelterův syndrom, kdy je u plodu mužského pohlaví zjištěna nadbytečná kopie chromozomu X (47,XXY). Většinu chromosomových abnormalit u plodu tvoří početní odchylky (aneuploidie) chromozomů 21, 13, 18, X a Y.

Typ vyšetřovaného materiálu: Periferní krev, choriové klky, plodová voda, fetální krev, abort
Termín dodání zprávy: 2 - 3 pracovní dny

KOMPLEXNÍ FISH – ANEUPLOIDIE Cena 8000 Kč

FISH – ANEUPLOIDIE CHROMOZOMU 13 Cena 7000 Kč

FISH – ANEUPLOIDIE CHROMOZOMU 18 Cena 7000 Kč

FISH – ANEUPLOIDIE CHROMOZOMU 21 Cena 7000 Kč

FISH – ANEUPLOIDIE CHROMOZOMU X, Y Cena 7000 Kč

FISH MIKRODELEČNÍ SYNDROMY

Mikrodeleční syndromy jsou skupinou onemocnění, pro kterou je charakteristická ztráta (delece) velmi malé části chromozomu. Tato malá delece (mikrodelece) prakticky není zjistitelná při standardním vyšetření karyotypu ve světelném mikroskopu. Tyto kryptické aberace mohou být příčinou vážných klinických změn - fyzických, mentálních, vývojových nebo reprodukčních abnormalit u svých nositelů. Delece většinou zasahuje větší množství důležitých genů, nezbytných pro správnou funkci organismu. Analýza mikrodelečních syndromů se provádí metodou FISH - Fluorescenční In Situ Hybridizace je molekulárně cytogenetická metoda umožňující lokalizaci a identifikaci specifických úseků vyšetřované DNA. Po speciálním zpracování buněk (převážně leukocytů získaných z periferní krve) jsou buňky fixovány na sklíčku. K takto připravenému preparátu je přidána lokus specifická fluorescenčně značená DNA (sonda) jednoznačně určená pro vyšetření daného syndromu. Ve fluorescenčním mikroskopu je hodnocena přítomnost fluorescenčních signálů přímo na chromozomech. Tato metoda je využívána v případech podezření na konkrétní syndrom.

Typ vyšetřovaného materiálu: Periferní krev, choriové klky, plodová voda, fetální krev, abort
Termín dodání zprávy: 2 - 3 pracovní dny
Cena 7000 Kč

PCR DIAGNOSTIKA - ANEUPLOIDIE

Analýza mikrodelecí či mikroduplikací v celém genomu se provádí metodou array-CGH (Comparative Genomic Hybridization). Jedná se o moderní biočipovou technologii, která posouvá cytogenetickou diagnostiku na molekulární úroveň. Je spolehlivým nástrojem pro odhalování delecí a duplikací napříč celým genomem člověka, schopným detekovat až 1000x menší aberace než při klasickém vyšetření karyotypu ve světelném mikroskopu. Metoda nachází uplatnění v diagnostice prenatální, postnatální i preimplantační. Principem metody je kompetice dvou různě fluorescenčně značených DNA (pacient, reference) o komplementární sekvenci k referenčnímu genomu nanesenému na čipu. Podle převažující barvy fluorescence se detekují deletované či duplikované oblasti. Na čipu probíhají tisíce až statisíce hybridizačních reakcí, jejichž výsledky jsou snímány laserem, analyzovány softwarem a nálezy jsou vyhledávány v databázích a publikacích. Nálezy mikrodelecí či mikroduplikací v genomu jsou přínosem v diagnostice nespecifických fenotypových projevů a orgánových postižení spojených většinou s různým stupněm mentální retardace. Delece či duplikace často zasahuje větší množství důležitých genů. Nevýhodou tohoto vyšetření je nemožnost určit balancované formy chromozomových přestaveb, kdy je množství genetického materiálu (DNA) zachováno, ale je přesunuto z jednoho chromozomu na druhý.

Typ vyšetřovaného materiálu: Periferní krev, choriové klky, plodová voda, fetální krev, abort
Termín dodání zprávy: 1 - 3 měsíce
Cena 6000 Kč

HEREDITÁRNÍ ONKOLOGICKÉ SYNDROMY

Onkologická onemocnění se aktuálně řadí k nejčastějším civilizačním chorobám. V rámci této skupiny onemocnění existuje menší podskupina, která je charakteristická svojí dědičností. Jedná se o skupinu tzv. dědičných onkologických onemocnění, respektive hereditárních onkologických syndromů. Mezi testované hereditární onkologické syndromy patří hereditární karcinom prsu a vaječníků, hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (tzv. Lynch syndrom), familiární adenomatózní polypóza střev, medulární karcinom štítné žlázy a různé druhy leukémii. Mezi vzácnější onkologické hereditární syndromy patří například Li-Fraumeni syndrom, Cowdenův syndrom, syndrom Von Hippel-Lindau, syndrom familiárního melanomu, hereditární difuzní karcinom žaludku a další.


BRCA1,2 SCREEN (RAKOVINA PRSU)

Karcinom prsu patří mezi nejčastější maligní nádorová onemocnění žen a jeho výskyt u nás v posledních letech stále stoupá. Karcinomy vaječníků a vejcovodů představují asi 15 % všech maligních nádorů u žen. Riziko vzniku obou těchto malignit se zvyšuje s věkem, nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života, ale v případě dědičných dispozic mnohem dříve, již po 30. roce života. U 5 - 10 % všech karcinomů prsu se jedná o tzv. syndrom hereditárního (dědičného) karcinomu prsu a vaječníků, který je způsoben vrozenou mutací v genech BRCA (BreastCancerAssociated). Geny BRCA jsou tumor supresorové geny (brání nekontrolovatelnému dělení buněk) a jejich produkty se účastní spolu s dalšími oprav poškození ve dvouřetězcové DNA.

Gen, specifikace: (17 mutací genu BRCA1: c.68_69delAG, c.181T>G, c.3642_3643delGA, c.3700_3704del5, c.5266dupC, c.843_846del4, c.4243delG, c.213-12A>G, c.1687C>T, c.1881_1884del4, c.1938_1947del10, c.1953_1956del4, c.2068delA, c.2488_2497dup10, c.3018_3021del4, c.4065_4068del4, c.3756_3759del4, 7 mutací genu BRCA2: c.8537_8538del2, c.7913_7917del5, c.658_659delGT, c.3847_3848delGT, c.5645C>A, c.9403delC, c.9435_9436delGT)
Termín dodání zprávy: 15 pracovních dnů
Cena 2000 Kč

HEREDITÁRNÍ KARCINOM PRSU A OVARIÍ (HBOC SYNDROM) (geny BRCA1,2 a PALB2)

Karcinom prsu je dlouhodobě nejčastějším maligním nádorovým onemocněním u žen v ČR. Přibližně 5–10 % nádorů prsu vzniká na podkladě zárodečných mutací v predispozičních genech. Kromě majoritních predispozičních genů BRCA1 a BRCA2 je v poslední době studována také úloha genu PALB2 (Partner And Localizer of BRCA2), který byl stanoven jako další kandidátní gen pro genetické testování pacientů s hereditárním karcinomem prsu v České republice, a dále tzv. genů s nízkou penetrancí, mezi které patří gen CHEK2 (checkpoint kinase 2). Cílem DNA analýzy je odhalit mutaci v genu BRCA1 nebo BRCA2 (Breast Cancer Associated), případně v genu PALB2 nebo CHEK2, která vede k poruše funkce kódovaného proteinu a způsobuje tak zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníku, v menší míře i jiných nádorových onemocnění – karcinomu slinivky, prostaty, CRC, karcinomu žaludku, melanomu a dalších nádorových onemocnění typických pro HBOC syndrom.

U rizikových osob je doporučována genetická konzultace k zajištění molekulárně genetického vyšetření celé kódující sekvence BRCA1,2 genů. Vyšetření je vždy vhodné zahájit u žijícího člena rodiny, u kterého bylo již nádorové onemocnění zjištěno a to v nejnižším věku. Pokud již nežije žádný člen rodiny, který prodělal nádorové onemocnění a měl by být tedy testován, je molekulárně-genetické vyšetření celé kódující sekvence genů BRCA1 a BRCA2 doporučeno jeho přímým pokrevním příbuzným v riziku.

Test je určen nejen ženám, ale i mužům s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou, kteří pro toto vyšetření splňují diagnostická klinická kritéria.

Vyšetření je možné provést až po dosažení zletilosti (18 let).

Gen, specifikace: BRCA1, BRCA2, PALB2, celé geny, MLPA analýza
Termín dodání zprávy: 6 měsíců
Cena 25000 Kč

HEREDITÁRNÍ KARCINOM PRSU A OVARIÍ (HBOC SYNDROM) (geny BRCA1,2)

Karcinom prsu je dlouhodobě nejčastějším maligním nádorovým onemocněním u žen v ČR. Přibližně 5–10 % nádorů prsu vzniká na podkladě zárodečných mutací v predispozičních genech. Cílem DNA analýzy je odhalit mutaci v genu BRCA1 nebo BRCA2 (Breast Cancer Associated), která vede k poruše funkce kódovaného proteinu a způsobuje tak zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníku, v menší míře i jiných nádorových onemocnění – karcinomu slinivky, prostaty, CRC, karcinomu žaludku, melanomu a dalších nádorových onemocnění typických pro HBOC syndrom.

U rizikových osob je doporučována genetická konzultace k zajištění molekulárně genetického vyšetření celé kódující sekvence BRCA1,2 genů. Vyšetření je vždy vhodné zahájit u žijícího člena rodiny, u kterého bylo již nádorové onemocnění zjištěno a to v nejnižším věku. Pokud již nežije žádný člen rodiny, který prodělal nádorové onemocnění a měl by být tedy testován, je molekulárně-genetické vyšetření celé kódující sekvence genů BRCA1 a BRCA2 doporučeno jeho přímým pokrevním příbuzným v riziku.

Test je určen nejen ženám, ale i mužům s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou, kteří pro toto vyšetření splňují diagnostická klinická kritéria.

Vyšetření je možné provést až po dosažení zletilosti (18 let).

Gen, specifikace: BRCA1, BRCA2, celé geny, MLPA analýza
Termín dodání zprávy: 6 měsíců
Cena 25000 Kč

ROZŠÍŘENÝ PANEL GENŮ SPOJENÝCH S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Metoda masivně paralelního sekvenování umožňuje efektivnější (rychlejší a ekonomičtější) genetickou diagnostiku v oblasti klinické genetiky. Pomocí sekvenováni nové generace můžou být identifikovány nové genetické změny, tj. DNA předispozice, které přispívají k vzniku závažných onemocnění, resp. k onkogenezi, nádorové progresi i metastazování. Tato technologie dnes umožňuje standardně testovat určitou skupinu genů v tzv. panelu genů, kterých poruchy jsou asociované s dědičnými nádorovými onemocněními (např. nádory mléčné žlázy, ovaria, tlustého střeva a konečníku, renálního karcinomu, či různých druhů leukémií). Tímto přístupem získáme komplexnější výsledek pro pacienta, dokážeme přesnější identifikovat konkrétní hereditární syndrom asociovaný s nádorovými onemocněními a poskytnut pacientovi i jeho zdravým příbuzným adekvátní preventivní péči, čím vlastně předcházíme vzniku nádorového onemocnění. Znalost molekulárně genetické podstaty onemocnění umožňuje v rodinách presymptomatickou diagnostiku na úrovni DNA a na jejím podkladě, vypracovat preventivní a léčební strategii.

Onkologická onemocnění se v dnešním světě vyskytují často. Přibližně 5 - 10 % vzniká na základě dědičné dispozice. Cílem genetického vyšetření panelu genů je upřesnit riziko predispozice vybraných nádorových onemocnění a doporučit vhodnou prevenci. Získá se tím komplexnější výsledek pro pacienta v možnosti identifikace genů asociovaných s nádorovými onemocněními.

Tento test poskytuje analýzu všech 219 vybraných predispozičních genů, jejichž mutace jsou příčinou dědičných nádorových onemocnění, jako jsou syndrom dědičného karcinomu prsu a vaječníků, syndromy nádorů trávicího ústrojí, syndrom familiárního melanomu a dalších.

Výhodou využití metody masivně paralelního sekvenování panelu vybraných genů je právě možnost komplexního vyšetření v rámci jednoho laboratorního testu.

Cena 40000 Kč

DALŠÍ HEREDITÁRNÍ CHOROBY

Laboratoře GHC Genetics nabízí testování řady dalších geneticky podmíněných onemocnění, jako jsou například cystická fibróza, syndrom fragilního X, spinální muskulární atrofie, mikrodelece Y-chromozomu a další.


CYSTICKÁ FIBRÓZA

Vyšetření mutací a polymorfismů v genu CFTR

Cystická fibróza (CF) patří mezi nejčastější autozomálně recesivně dědičné choroby v bělošské populaci. V České republice je incidence nemocných s CF odhadována na 1/2000 – 1/3000, téměř každý 26. člověk je přenašečem vlohy pro toto onemocnění. Mezi hlavní klinické příznaky pacientů patří neprospívání, recidivující a chronické bakteriální infekce dýchacích cest, které poškozují plicní parenchym a postupně vedou k respirační insuficienci, u mužů k neplodnosti v důsledku CBAVD (Congenital Bilateral Aplasia of the Vas Deferens) s azoospermií. Příčinou choroby jsou mutace v genu CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Gene). Gen CFTR je lokalizován na dlouhém raménku 7. chromozomu (7q31.2) a dosud bylo celosvětově popsáno více než 1500 mutací (viz aktuální stav v Cystic Fibrosis Genetic Analysis Consortium Dabatase – CFGAC; http://www.genet. sickkids. on.ca/cftr/). V české populaci se vedle mutace deltaF508 vyskytují další mutace nejrůznějšího původu. Vyšetření 50 nejčastějších mutací CFTR genu zahrnuje cca 92 % všech mutací CFTR, které se vyskytují u českých pacientů s cystickou fibrózou. V případě rodičů, kteří jsou oba nositeli mutace CFTR genu, je riziko onemocnění CF pro jejich budoucí děti 25 %. K zajištění prevence CF u jejich potomků je prováděna prenatální diagnostika (z choriových klků nebo z plodové vody), je možná i diagnostika preimplantační.

Gen, specifikace: CFTR (50 mutací + IVS8-poly(TG)) (92 % v české populaci)
Termín dodání zprávy: 15 pracovních dnů

CFTR, 50 mutací + Tn varianty IVS8 Cena 9500 Kč

SYNDROM FRAGILNÍHO X (FRAXA)

Syndrom fragilního X je druhou nejčastější příčinou mentální retardace u mužů po Downově syndromu.

Syndrom fragilního X (FRAXA, syndrom Martin-Bell) je X-vázané dědičné onemocnění projevující se mentální retardací často spojenou s dysmorfickými rysy (protáhlý obličej s prominující bradou a velkýma odstávajícíma ušima), u mužů se vyskytuje makroorchidismus. Postižení mají různou míru mentální retardace a bývají u nich popisovány různě závažné poruchy chování, jako jsou poruchy učení, autismus, hyperaktivita. Manifestace fenotypu u prepubertálních chlapců je poměrně nespecifická a variabilní, což znesnadňuje klinickou diagnostiku. Postiženy mohou být také ženy, přibližně polovina nosiček plné mutace má mírnou až střední formu mentální retardace. Syndrom se vyskytuje přibližně s frekvencí 1 – 3 : 4000 u mužů a 1 : 8000 u žen. Syndrom fragilního X je způsoben ve většině případů dynamickou mutací – expanzí trinukleotidů CGG nad 200 opakování v 5 ́ – nepřekládané části genu FMR1 lokalizovaném v oblasti Xq27.3. Následná abnormální hypermetylace promotorové oblasti způsobí umlčení exprese genu FMR1. V důsledku mitotické nestability mutace někteří pacienti vykazují somatický mozaicismus (koexistence premutace a plné mutace), což vysvětluje velkou variabilitu klinické manifestace. U normální formy FMR1 genu kolísá počet opakování (CGG)n mezi 6 a 44 s přerušením 1–3 AGG triplety, přičemž v populaci nejběžnější alely mají 29–30 opakování. Intermediární alely s rozsahem opakování 45–54 tvoří tzv. šedou zónu, nosiči mívají zdravé děti, avšak existuje riziko vzniku alely s plnou mutací v dalších generacích. Alely s rozsahem 55–200 opakování bez abnormální metylace se označují jako premutace. Nosiči premutace nejsou postiženi mentální retardací, ale premutace způsobuje s nízkou penetrancí dvě zcela rozdílné choroby, presenilní tremor/ataxii (FXTAS) a předčasné ovariální selhání u žen, kterým trpí cca 20 % nosiček premutace. Premutace jsou v průběhu meiózy nebo rané embryogeneze nestabilní, a jestliže jsou přenášeny ženou, hrozí expanze CGG-repetice do plné mutace. Oproti tomu premutace přenášené muži jen zcela výjimečně expandují do plné mutace. Riziko vzniku plné mutace se odvíjí od délky mateřské premutace a je u více než 95 % alel s více než 100 opakováními. Nejkratší alela, u které byla popsána expanze v plnou mutaci v jedné generaci, má 59 opakování bez AGG přerušení. Frekvence premutovaných alel v populaci se uvádí 1 : 100–300 u žen a 1 : 250–800 u mužů. Vzhledem k tomu, že produkt genu FMR1 má vliv na ovariální funkce, může stanovení odchylky počtu opakování tripletu CGG od běžného rozmezí (26–34) sloužit v reprodukční medicíně jako další parametr ke zhodnocení ovariální rezervy.

Gen, specifikace: FMR1
Termín dodání zprávy: 15 pracovních dnů
Cena 5000 Kč

SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIE

Spinální muskulární atrofie (SMA) je druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí na autozomálně recesivní onemocnění (incidence 1 na 10000 živě narozených dětí; frekvence nosičů 1 : 47). SMA je nervosvalové onemocnění charakterizované degenerací předních míšních rohů. Protein SMN (Survival Motor Neuron) reguluje přežití motorických neuronů a jeho nedostatek způsobuje progresívní proximální svalovou slabost a atrofii. Příčinou SMA je mutace v genu SMN, přičemž u více než 95 % pacientů se jedná o homozygotní bialelickou deleci exonu 7 v genu SMN1. Zbylá část pacientů zahrnuje složené heterozygoty s delecí v kombinaci s malou intragenovou mutací SMN1 genu a pacienty se SMA fenotypem nezpůsobeným mutací SMN1 genu. Dva téměř identické SMN geny jsou přítomny na dlouhém raménku 5. chromozomu tzv. telomerický SMN1 gen a centromerický SMN2 gen. Zatímco zdraví jedinci mají 1 nebo více kopií genu SMN1 na každém chromozomu, postižené osoby mají mutované kopie na obou chromozomech. Přenašeči mají typicky 1 normální a 1 mutovanou kopii a nejeví žádné příznaky. Stanovení počtu kopií genu SMN1 tedy umožňuje odhalit většinu přenašečů SMA před narozením postiženého dítěte. SMN2 je vysoce homologní pseudogen, většina jeho transkriptů v důsledku záměny 840C›T postrádá exon 7. Protein produkovaný tímto genem nestačí k zabránění onemocnění, nicméně dostačuje k modifikaci fenotypu. Stanovení počtu kopií genu SMN2 má význam pro SMA pacienty, protože čím více kopií pacient má, tím jsou příznaky onemocnění mírnější.

Gen, specifikace: SMN1, SMN2
Termín dodání zprávy: 15 pracovních dnů
Cena 9800 Kč

MIKRODELECE Y-CHROMOZOMU

Mužská neplodnost je v určitých případech vyvolána přítomností mikrodelecí v tzv. AZF oblasti (lokalizace Yq11.3). Frekvence jejich výskytu se odhaduje na 1/10 000 živě narozených mužů a byly nalezeny zhruba u 7,3 % infertilních mužů. Oblast AZF je rozdělena do tří podoblastí – AZFa, AZFb, AZFc. Geny vyskytující se v tomto úseku se účastní procesu spermatogeneze a jsou nezbytné pro mužskou reprodukci. Předpokládá se, že každá podoblast je aktivní v jiné fázi spermatogeneze. Byla vypozorována určitá korelace mezi závažností postižení a lokalizací mikrodelece. Pokud dojde k mikrodeleci v podoblasti AZFb a AZFc, pak její fenotypový projev kolísá od azoospermie k oligozoospermii. Mikrodelece v oblasti AZFa má daleko závažnější projev, a to úplnou nepřítomnost spermatogonií.

Při zjištění mikrodelece je doporučeno využití mikrochirurgického odběru spermií (MESA, TESE) a metody asistované reprodukce ICSI. Vzhledem k tomu, že mikrodelece v oblasti AZF se dědí z otce na syna ve 100 %, je možno při průkazu delece Y chromozomu uvažovat o preimplantační volbě pohlaví.

Gen, specifikace: SRY, AZFa, AZFb, AZFc, 14 lokusů SRY
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 4000 Kč

MIKRODELEČNÍ SYNDROMY

Mikrodeleční, a tedy i mikroduplikační syndromy jsou charakterizované jako skupina nejčastějších a klinicky nejzávažnějších tzv. submikroskopických aberací chromozomů způsobených delecí či duplikací specifického segmentu chromozomu. Incidence je poměrně častá 1 : 4000 až 1 : 30000 s rozsáhlým variabilním fenotypovým projevem. Mikrodeleční/mikroduplikační syndromy jsou děděny autozomálně dominantně, avšak převážná část případů vzniká de novo. Genetická heterogenita je častá a odpovědné geny mohou být lokalizovány na různých chromozomech (např. Di Georgův syndrom na 22q i 10q). Některé mikrodeleční syndromy mohou být nejen důsledkem delece, ale i bodové mutace (např. Runbinstein-Taybiho syndrom v 10 % vznikající z mikrodelece a v 90 % z bodové mutace). Delece často zasahuje větší množství důležitých genů, tzv. syndromy přilehlých genů (Contiguous gene syndromes). Test zachytí následující syndromy:

Mikrodeleční syndrom 1p36 (Slavotinek syndrom), Mikrodeleční syndrom 2p16.1-p15, 2q23.1 microdeleční/ mikroduplikační syndrom, Glass syndrom (2q32-q33), Mikrodeleční syndrom 3q29, Mikroduplikační syndrom 3q29, Wolf-Hirschhornův syndrom (4p16.3), Cri-du-Chat syndrom (5p15), Sotosův syndrom (5q35.3), Williams-Beurenův syndrom (7q11.23), Williams-Beurenův duplikační syndrom (7q11.23), Langer-Giedionův syndrom (8q24.12-q24.13), Mikrodeleční syndrom 9q22.3, DiGeorgeův syndrom-2 (10p13-p14), Prader-Williho syndrom /Angelmannův syndrom (15q11.2), Mikrodeleční syndrom 15q24, Rubinstein-Taybiův syndrom (16p13.3), Miller-Diekerův syndrom (17p13.3), Lissencefalie-1 (17p13.3), Smith-Magenisův syndrom (17p11.2), Potocki-Lupski syndrom (17p11.2), NF1 mikrodeleční syndrom (17q11.2), Koolen-de Vriesův syndrom (17q21.31), Mikroduplikační syndrom 17q21.31, DiGeorgeův mikrodeleční syndrom (22q11.21), mikroduplikační syndrom 22q11.2, Phelan-McDermidův mikrodeleční syndrom (22q13), Rettův syndrom (Xq28), MECP2 duplikační syndrom (Xq28), změny počtu kopií X chromozomu, sondy pro detekci mikrodelecí chromozomu Y.

Gen, specifikace: MLPA SALSA® MLPA® probemix P245
Termín dodání zprávy: 15 pracovních dnů
Cena 9800 Kč

OSTEOPORÓZA

Název osteoporóza pochází z latinského slova kost „os“ a pórovitost „porosis“. Primární osteoporóza je progresivní onemocnění, při němž dochází k úbytku kostní hmoty, zeslabuje se její struktura a kosti se pak snadno lámou. Osteoporóza je časté onemocnění žen po menopauze, v menší míře se vyskytuje také u mužů. Následkem tohoto onemocnění u nás utrpí zlomeninu zhruba každá třetí žena a každý šestý muž ve věku nad 50 let. Zvýšené riziko rozvoje onemocnění mají také lidé s nízkou tělesnou hmotností, nevyváženou stravou, pasivním životním stylem a osoby s výskytem osteoporózy v rodině.

Stav kosti není vidět navenek a většinou se nízká kostní hustota zjistí náhodně při RTG vyšetření či až při zlomenině. Kostní tkáň obsahuje řadu minerálních látek, jako je vápník, hořčík či fosfor. Pro jejich zabudování do kosti je nezbytná přítomnost dalších látek, jako je například vitamin D. Pokud nemáme ve stravě dostatek těchto látek, kost ztrácí svou hmotu a pevnost.

Osteoporóza může dále nastat jako důsledek základního, nejčastěji endokrinologického, onemocnění (např. štítné žlázy), při chronických onemocněních jater nebo ledvin, jako důsledek cukrovky nebo při dlouhodobém užívání některých léků (např. kortikoidů). V tomto případě hovoříme o sekundární osteoporóze.

Gen, specifikace: COL1A1, c.104-441G>T; VDR, c.1174+283G>A
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů
Cena 2000 Kč

DALŠÍ GENETICKÉ TESTY

Laboratoře GHC Genetics nabízí testování řady dalších geneticky podmíněných onemocnění, jako jsou například cystická fibróza, syndrom fragilního X, spinální muskulární atrofie, mikrodelece Y-chromozomu a další.


ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIS

Ankylozujíci spondylitida neboli Bechtěrevova choroba spadá do kategorie autoimunitních revmatických onemocnění, při kterých dochází k chronickým zánětlivým procesům v kloubech páteře a končetin. Tato nemoc postihuje více mužů než žen, a to převážně mladšího věku. Toto onemocnění může být mnoho let neodhaleno, dokud se neobjeví jeho první příznaky. Pokud se příznaky neobjeví do 40. roku života, pravděpodobnost jeho vzniku po tomto věku prudce klesá. Onemocnění se projevuje bolestí páteře a kloubů, zejména pokud je tělo delší dobu v jedné poloze. Nemoc není životu nebezpečná, ale postupuje pomalu a je nezvratná, protože po každém překonaném zánětu je poškozená tkáň nahrazena novou. To postupně zhoršuje pohyblivost kloubu a může dojít až k jeho úplné ztrátě. V případě páteře tak vzniká tzv. páteř tvaru bambusové hole. Na přítomnost nemoci mohou též upozornit jiné zdravotní problémy, např. onemocnění srdce, ledvin, kožní defekty, či zánět oční duhovky, které mohou být doprovodným onemocněním. Příčina Bechtěrevovy nemoci není dodnes zcela jasná, ale je dlouhodobě znám vztah této nemoci s alelou HLA-B27 genu hlavního histokompatibilního systému (MHC). Výskyt alely HLA-B27 byl prokázán u 90–95 % všech pacientů trpících Bechtěrevovou chorobou. Frekvence výskytu této alely v celkové bělošské populaci je 7–9 %. Indikací k vyšetření je jednostranná uveitis přední oční komory často spojená s bolestí zad, rodinná anamnéza a revmatické onemocnění, Bechtěrevova nemoc.

Gen, specifikace: HLA (alela B27)
Termín dodání zprávy: 10 pracovních dnů

Cena 1100 Kč


PANEL GENŮ ASOCIOVANÝCH S ONKOLOGICKÝMI DĚDIČNÝMI SYNDROMY

Metoda masivně paralelního sekvenování umožňuje efektivnější (rychlejší a ekonomičtější) genetickou diagnostiku v oblasti klinické genetiky, a to zejména v porovnání s doposud používanou Sangerovou metodou. Pomocí sekvenování nové generace mohou být identifikovány nové genetické změny, tj. DNA predispozice, které přispívají k vzniku závažných onemocnění resp. k onkogenezi, nádorové progresi i metastazování. Tato technologie dnes umožňuje standardně testovat určitou skupinu genů v tzv. panelu genů (APC, ATM, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH2, CDK4, CDKN2A, EPCAM…dopsat – pošlu) , jejichž poruchy jsou asociovány s dědičnými nádorovými onemocněními a syndromy (např. nádory prsu, vaječníku, vejcovodu a dělohy, gastrointestinálního traktu, kůže, ledvin, pankreatu či s různými druhy leukémií). Tímto přístupem získáme komplexnější výsledek pro pacienta, jsme schopni identifikovat konkrétní hereditární nádorový syndrom a můžeme poskytnut pacientovi i jeho zdravým příbuzným prediktivní vyšetření prokázané kauzální mutace v některém z rizikových genů. Nositelům mutace je doporučeno adekvátní preventivní sledování, čímž je případně vzniklé nádorové onemocnění včas odhaleno a snadněni vyléčeno. Znalost molekulárně genetické podstaty onemocnění umožňuje v rodinách presymptomatickou diagnostiku na úrovni DNA a na jejím podkladě vypracování preventivní a léčebné strategie. .Uvedený panel genů je možné vyšetřovat u osob po dosažení zletilosti.

Gen, specifikace: 48 vysoko/středně-rizikových genů
Termín dodání zprávy: 6 měsíců

Cena 35000 Kč


PREDIKTIVNÍ TEST SPECIFICKÉ MUTACE

Cílem DNA analýzy je odhalit mutaci v genu daného onemocnění, která vede k poruše funkce kódovaného proteinu a způsobuje dané onemocnění v rodině. Výsledkem vyšetření je potvrzení nebo vyloučení testované mutace genu.

Gen, specifikace: MPLA, SANGER SEK. RT-PCR
Termín dodání zprávy:

Cena 5000 Kč


VYŠETŘENÍ GONOZONÁLNÍ MOZAIKY

FISH – Fluorescenční In Situ Hybridizace - jedná se o molekulárně-cytogenetickou metodu, kdy po speciálním zpracování buněk plodu jsou buňky fixovány na sklíčku. K takto připravenému preparátu přidáme specificky fluorescenčně značenou DNA (sondu) a potom ve fluorescenčním mikroskopu odečítáme počet fluorescenčních signálů v buněčném jádře. . V současnosti je v populaci zhruba 15 – 20 % neplodných párů. U 5 -13 % je neplodnost způsobená chromozomovými aberacemi. Mezi nejčastější patří početní aberace (aneuploidie) pohlavních chromozomů (gonozomů) způsobující známé syndromy u žen Turnerův syndrom (45,X) a syndrom triple X (47,XXX), u mužů pak Klinefelterův syndrom (47,XXY) či syndrom Jacobsové (47,XYY). Tyto syndromy se velmi často vyskytují v mozaikové formě. To znamená, že aberace není přítomna ve všech buňkách vyšetřovaného, ale jen v některých. Míra mozaicismu souvisí s poruchami plodnosti a lze ji stanovit pomocí metody FISH.

Gen, specifikace: Chromozomy X/Y
Termín dodání zprávy: 2-3 pracovní dny

Cena 7000 Kč


LIDSKÉ PAPILOMAVIRY: HPV GENOTYPY

Typizovaný screening HPV : Vyšetření je prováděno z cervikálního stěru speciální odběrovou sadou. Genetický test detekuje přítomnost DNA viru HPV (HPV-poly) a lze jím potvrdit nebo vyvrátit přítomnost infekce HPV viry z vysoce rizikové skupiny HPV- HR (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) a infekce HPV viry z nízkorizikové skupiny HPV - LR (6, 11, 40, 42, 43, 44). Samostatně pak HPV- HR kmeny 16, 18, 45, řady 30 a řady 50 a HPV- LR kmeny 6, 11.

Gen, specifikace: HR-HPV (16,18,45,30 a 50) LR-HPV (6,11)
Termín dodání zprávy:

Cena 2500 Kč


WILSONOVA CHOROBA

Wilsonova choroba (hepatolentikulární degenerace) je dědičné autosomálně recesivní metabolické onemocnění, s frekvencí onemocnění 1:30000, způsobené deficitem měď transportující ATPázy (ATP 7B), která vede k poruše exkrece mědi do žluči a k poruše inkorporace do apoceruloplasminu. Následkem je kumulativní retence excesivních kvant mědi chronicky intoxikující řadu orgánů, především mozek a játra (neurologická a hepatální forma), což je základním patogenním mechanismem vedoucím ke tkáňovému poškození a orgánovým změnám. Gen ATP7B leží v oblasti 13q14.3q21.1, má 21 exonů, produkt genu je velký 7.5 kb. Je exprimován hlavně v hepatocytech, ledvinách a placentě, v menší míře v mozku, srdci, svalech a pankreatu. Genetický defekt vede k poruše transportu mědi z oblasti trans-Golgi aparátu do lysozomů a odtud do žluči a také k poruše transportu mědi pro syntézu ceruloplasminu. Dosud bylo publikováno více než 200 mutací genu ATP7B (missence a nonsence substituce, drobné inzerce, delece a sestřihové mutace). Nejčastější mutací v České republice je záměna histidinu za glutamin v pozici 1069 (p.H1069G) s frekvencí 57%. Důležitým specifikem Wilsonovy choroby je její léčitelnost (vhodná dieta, penicilaminové a zinkové preparáty). Dieta je při včasné diagnostice a léčení natolik úspěšná, že může zcela zastavit progresi onemocnění nebo i předejít manifestaci genetického defektu. Nerozpoznané onemocnění je naopak infaustní. Genetické vyšetření je přínosné především u sourozenců v rodinách s prokázaným výskytem Wilsonovy choroby a v asymptomatické fázi onemocnění. Nejčastější formou jaterní manifestace je jaterní cirhóza s tendencí k rychlé progresi, proto všechny etiologicky nejasné jaterní cirhózy u osob mladších 45 let by měly být vyšetřeny na možnost Wilsonovy choroby.

Gen, specifikace: ATP7B (celý gen)
Termín dodání zprávy: 2 měsíce

Cena 20000 Kč


CROHNOVA CHOROBA

Crohnova choroba (CD, OMIM 266600) je nespecifické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, postihující nejčastěji oblast tenkého a tlustého střeva (často konečnou část tenkého střeva – ileum), postiženy však mohou být prakticky jakékoliv úseky trávicí trubice. Zánět postihuje střevo do hloubky v celé šířce střevní stěny, segmentální a je zde sklon ke tvorbě píštělí a abscesů. Nemoc se projevuje průjmy, bolestmi břicha, poruchou trávení a vstřebávání (malabsorpcí), celkovými příznaky (zvýšenou teplotou aj.) a příznaky mimo střevními (bolestmi a záněty kloubů, aftózní stomatitidou a jinými kožními obtížemi). Příčina Crohnovy choroby není dosud přesně známa. Sklon k onemocnění je ovlivněn geneticky a nemoc může být v náchylné osobě vyvolána vlivy okolního prostředí (dietní chyby, kouření, stres). Rovněž se na rozvoji onemocnění uplatňují faktory imunologické a infekční (vše je předmětem intenzivního výzkumu). V nedávné době bylo identifikováno několik chromosomových oblastí, které vykazují možnou spojitost s náchylností ke vzniku Crohnovy choroby (např. na chromosomu 5p13.1, 6p21). Jedním z významných genů, jehož mutace jsou asociovány se zvýšenou pravděpodobností rozvoje Crohnovy choroby, patří gen NOD2/CARD15, který se nachází na chromosomu 16q12. Protein kódovaný tímto genem hraje důležitou roli v imunitní odpovědi na bakteriální infekci. Mutace v tomto genu mají za následek změnu funkce proteinu, které vedou ve svém důsledku ke ztrátě kontroly organismu na bakteriální infekci. Tři mutace v NOD2/CARD15 genu (R702W, G908R, 3020insC) představují přibližně až 82 % mutací prokázaných u pacientů s Crohnovou chorobou. Uvádí se, že relativní riziko rozvoje Crohnovy choroby je 2-4x vyšší u nosičů jedné mutace (heterozygotůi) a až 17x vyšší u nosičů dvou mutací (homozygotů a složených heterozygotů). Uvádí se, že mutace v NOD2/CARD15 genu se vyskytují přibližně u 7-20 % zdravé populace a 30-50 % pacientů s CD.

Gen, specifikace: NOD2/CARD15
Termín dodání zprávy: 15 pracovních dnů

Cena 3000 Kč


Klinický exom

Metoda masivně paralelního sekvenování umožňuje efektivnější genetickou diagnostiku v oblasti klinické genetiky. Touto metodou můžou být identifikovány nové genetické změny, tj. DNA predispozice, které přispívají k vzniku závažných onemocnění. Tato technologie dnes umožňuje standardně testovat určitou skupinu genů v tzv. panelu genů, jejichž poruchy jsou asociované s dědičnými onemocněními člověka (např. vzácné poruchy – osteogenesis imperfecta, recesivní formy, enchondromatosis, Ollier type, surfactant dysfunction, COFS syndrom; onkologická onemocnění, metabolické poruchy a další). Tímto přístupem získáme komplexnější výsledek pro pacienta a můžeme mu tak poskytnut adekvátní péči s cílem zvýšení kvality života. Znalost molekulárně genetické podstaty onemocnění umožňuje v rodinách presymptomatickou diagnostiku na úrovni DNA a na jejím podkladě vypracovat preventivní a léčebnou strategii.

4493 genů
Termín dodání zprávy: 6 měsíců

Cena 82000 Kč


VROZENÁ NESYNDROMOVÁ ZTRÁTA SLUCHU

Vrozená nesyndromová ztráta sluchu (OMIM 220290) je až z 80 % autozomálně recesivně dědičná a více než polovina případů je způsobena zárodečnými mutacemi genu GJB2 (DFNB1, gap junction protein beta 2). Gen GJB2 je lokalizován na chromosomu 13q12.11 a kóduje protein connexin 26 vytvářející transmembránový kanál, který slouží k transportu draselných iontů a malých molekul a je mimo jiné zodpovědný za správný rozvoj vnitřního ucha. Nejčastějšími mutacemi genu GJB2 v kavkazské populaci jsou c.35delG, p.Trp24Stop, IVS 1+1 G>A (3170 G>A) v nekódující oblasti genu a c.313del14. Doposud však bylo popsáno více než 200 dalších mutací tohoto genu. Četnost heterozygotů je až 1:31 (celosvětově až 3 % populace). Průkaz dvou patogenních mutací na základě sekvenačního (masivně paralelní sekvenování) vyšetření celého genu vede k molekulárně genetickému potvrzení diagnózy vrozené nesyndromová ztráty sluchu, průkaz jedné patogenní mutace potvrdí pouze nosičství vlohy.

Gen, specifikace: GJB2 (celý gen)
Termín dodání zprávy: 1 měsíc

Cena 20000 Kč

Ikonka panáčka s otazníkem

Zeptejte se nás

Nejste si jisti, která vyšetření vám poskytnou tu nejlepší preventivní péči? Poradíme vám na telefonu +420 800 390 390 nebo odpovíme emailem na Vaši zprávu.