FARMAKOGENETIKA

FARMAKOGENETIKA

Do této oblasti genetických vyšetření patří analýza dědičně podmíněné variability odpovědi organismu, která je závislá na užívání klinicky významných léků. Výsledek vyšetření je často rozhodující pro zvolení léčby pacienta při řadě onemocnění.

Farmakogenetika, přesněji farmakogenomika studuje, jak rozdíly v našich genech ovlivní působení léků na naše tělo a odpověď našeho těla na tyto léky. Genetické predispozice v tomto případě ovlivňují rychlost metabolizace (aktivaci či odbourávání) léčiva, jeho koncentraci v krvi, účinnost léčby i riziko vzniku nežádoucích účinků. 

Rozdíly v rychlosti metabolizace léků mohou být výrazné a hladiny léků v těle i desetinásobně odlišné jen na základě genetiky. Tyto extrémy se pohybují kolem 10 % osob v naší populaci. A to jsou pak právě ti pacienti, u kterých léčba vůbec nezabírá. Nebo naopak vysoká míra nežádoucích účinků vede k přerušení léčby.

CHEMOTERAPIE 5-FU (PŘED LÉČBOU)

Analog pyrimidinu 5-fluorouracil (5-FU) je používán v chemoterapii solidních nádorů, především kolorekta, prsu, hlavy/krku, vaječníků a kůže. Pro jeho metabolismus je důležitá funkce dihydropyrimidin dehydrogenázy (DPD), která je kódována genem DPYD.

Okolo 3–5 % osob v populaci je nositelem alely DPYD*2A, způsobené sestřihovou mutací v intronu 14 (IVS14+1G>A). Nositelé alely DPYD*2A mají sníženou DPD aktivitu a v důsledku terapie 5-FU se rozvine závažná až letální hematologická, gastrointestinální nebo neurologická toxicita. Doporučováno je testovat v genu DPYD následující varianty: c.1236G>A (HapB3), c.1679T>G (DPYD*13), c.1905+1G>A (DPYD*2A, IVS14+1G>A), c.2846A>T (p.D949V).

Gen, specifikace: Gen DPYD (c.1905+1G>A, c.1236G>A, c.1679T>G, c.2846A>T)

Typ vyšetřovaného materiálu: krev, bukální stěr

Indikující odbornosti: lékařská genetika, interní lékařství, klinická hematologie, klinická onkologie (bez radiační onkologie)

Doba dodání: 3 pracovní dny

Zjistěte více o produktu

Více info

METABOLISMUS THIOPURINOVÝCH LÉČIV

Thiopurinovová léčiva (6-thioguanin, 6-merkaptopurin a azathioprin) se používají jako protinádorová léčiva a imunosupresiva při terapii hematoonkologických onemocnění u dětí, autoimunitních onemocnění, idiopatických střevních zánětů a při transplantacích.

Enzym TPMT (thiopurin S-methyltransferáza) je zásadní pro biodegradaci thiopurinů na neaktivní a netoxické metabolity, které jsou posléze vyloučeny z organismu. Při snížené aktivitě TPMT se hromadí thioguaninové nukleotidy, které vedou k nežádoucím účinkům, jako jsou neurotoxicita, hepatotoxicita, myelosuprese, záněty sliznic atd. Snížená metabolická aktivita enzymu TPMT je důsledkem funkčních polymorfismů v kódující oblasti genu TPMT. V indoevropské populaci patří mezi nejčastější alely TPMT*3A, TPMT*2 a TPMT*3C, méně častá je TPMT*3B. Alela TPMT*2 obsahuje jednu nukleotidovou záměnu v exonu 5 (G238C), TPMT*3C záměnu v exonu 10 (A719G) a TPMT*3B záměnu v exonu 7 (G460A). U TPMT*3A byly popsány dva již výše zmíněné polymorfismy, a to v exonu 7 a v exonu 10 (G460A + A719G).

Gen, specifikace: Gen TPMT (c.238G>C, c.460G>A, c.719A>G)

Typ vyšetřovaného materiálu: krev, bukální stěr

Indikující odbornosti: lékařská genetika, interní lékařství, klinická hematologie, gastroenterologie a hepatologie, revmatologie, pediatrie, alergologie a klinická imunologie

Doba dodání: 3 pracovní dny

Zjistěte více o produktu

Více info

METABOLISMUS WARFARINU

Warfarin je běžné perorální antikoagulantium. Vykazuje poměrně úzké terapeutické okno, kdy nedostatečná i nadměrná dávka může mít pro pacienta fatální následky – dávkování je proto přísně individuální. Kromě ostatních užívaných léků a přidružených komorbidit je dávkování závislé zejména na genetických předpokladech.

Warfarin je metabolizován izoenzymem CYP2C9, který vykazuje různou míru aktivity. Až 20 % evropské populace vykazuje geneticky sníženou aktivitu enzymu, s čímž se pojí nutnost podávat nižší dávky warfarinu. Cílem warfarinu je zablokovat receptor VKOR, který v těle regeneruje vitamin K na aktivní formu, jež znovu spustí koagulační kaskádu. Genové varianty, které snižují aktivitu receptoru, snižují i srážlivost krve, a tak jeho nositelé potřebují menší množství warfarinu pro dosažení stejného léčebného účinku. Nejvýznamnější alelické varianty v genu CYP2C9 jsou způsobeny bodovou substitucí 416C>T v exonu 3 se záměnou na úrovni proteinu Arg144Cys – alela CYP2C9*2 a 1061A>C se záměnou Ileu359Leu – alela CYP2C9*3. Tyto varianty významně snižují aktivitu enzymu. V genu VKORC1 mají funkční význam polymorfismy 1173C>T, lokalizovaný v prvním intronu, a -1639G>A v promotorové oblasti, které snižují aktivitu receptoru. U těchto dvou polymorfismů však byla prokázána těsná vazba, a proto je zcela dostačující detekce jedné mutace (častěji -1639 G>A).

Gen, specifikace: Gen CYP2C9 (c.430C>T, c.1075A>C), VKORC1 (c.-1639G>A)

Typ vyšetřovaného materiálu: krev, bukální stěr

Indikující odbornosti: lékařská genetika, interní lékařství, klinická hematologie, neurologie, dětská neurologie – v rámci PZS se statutem vysoce specializovaného cerebrovaskulárního a iktového centra

Doba dodání: 3 pracovní dny

Zjistěte více o produktu

Více info

METABOLISMUS XENOBIOTIK

Detekce mutací v genech GSTT1, GSTM1GSTP1 Geny GSTT1 (Glutathion S Transferase T1) a GSTM1 (Glutation S Transferase M1) kódují detoxikační enzymy, který se podílí na odbourávání kancerogenních látek a škodlivých metabolitů. Z tohoto důvodu mají důležitou roli v karcinogenezi - vzniku nádorů různých tkání.

Testovaná mutace vede k deleci (ztrátě) části sekvence genu GSTT1/GSTM1, tato mutovaná alela se proto označuje jako alela 0. Genotyp 00 (přítomnost dvou nulových alel) způsobuje chybění části sekvence daného genu a vede k poruše tvorby příslušného detoxikačního enzymu. Genotyp 00 v genu GSTT1 nebo GSTM1 způsobuje nižší schopnost detoxifikace škodlivých látek a je asociován se zvýšenou pravděpodobností vzniku různých typů nádorů, zejména pokud jsou vystaveny působení karcinogenních látek (např. kouření). Toto riziko ještě zvyšuje kombinace těchto genotypů navzájem a kombinace s dalšími rizikovými genotypy polymorfismů v genech ostatních detoxikačních enzymů GSTP1GSTM3.

Gen GSTP1 kóduje enzym Glutathion-S-transferáza P1, který hraje důležitou roli při odbourávání (detoxifikaci) hydrofobních a elektrofilních látek. Tento enzym se podílí na odbourávání kancerogenních látek a metabolitů v těle, které jsou produkovány enzymem CYP1A1. GSTP1 je rovněž považován za hlavní deaktivátor toxických látek tabákového kouře. Schopnost neutralizovat (detoxifikovat) a vyloučit nadbytečné či potencionálně škodlivé látky z organizmu je pro život velmi důležité. Látky, které se normálně v organizmu nevyskytují, nejsou nutné pro jeho zdravý vývoj a neslouží pro organizmus jako zdroj energie, hovoříme jako o tzv. xenobioticích. Zdrojem xenobiotik je především chemický průmysl a v případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to i kouření a nevhodná strava.

Většina látek je vylučována ledvinami a játry, ale mnohé látky se vylučují rovněž plícemi, kůží a sliznicemi. Orgánem, v němž probíhá nejvyšší množství detoxifikačních reakcí, jsou játra. U lidí se rozlišují dvě hlavní fáze detoxifikace. V první fázi detoxifikace dochází k modifikaci látky tak, aby byla schopna v následné druhé fázi spojení s aminy, kyselinami a alkoholy a usnadnilo se tak její vyloučení z organizmu. Významnou roli při konjugačních reakcích, tzn. druhé fázi detoxifikace, hraje spojení látek s glutationem, kdy konjugaci glutationu zesiluje enzym GST vyskytující se v jaterních buňkách. Konjugace látek s glutationem umožňuje rychlejší vylučování toxických látek z organizmu. Bylo zjištěno, že jedinci, kteří mají pouze jednu nebo žádnou alelu glutation-S-transferázy theta-1 (GSTT1) a Mu-1 (GSTM1), mají snížené detoxifikační schopnosti organizmu a je u nich vyšší riziko vzniku nádorů.

Gen, specifikace: GSTT1 (del), GSTM1 (del), GSTP1 (p.I105V)

Materiál: bukální stěr, krev

Doba dodání: do 5 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

FARMAKOGENETIKA CYP2C19, CYP2D6

Izoenzymy CYP2C19CYP2D6 metabolizují více než třetinu dostupných léčiv, vč. velké části antidepresiv, antipsychotik, anxiolytik, opiátů, klopidogrelu, IPP apod. Genové varianty, delece či duplikace genů pro tyto izoenzymy jsou poměrně časté a mění rychlost metabolizace léčiv.

Na základě genetické analýzy lze odhadnout metabolizační status jedince od nulové aktivity enzymu po několikanásobně zvýšenou aktivitu. Člověk může být pomalý až ultrarychlý metabolizátor. Rozdíly v sérových hladinách léků u těchto osob pak mohou být i desetinásobné. To vede k rozdílné účinnosti léčiv v závislosti na genetické predispozici. Léky proto mohou způsobovat u predisponovaných osob vážné nežádoucí účinky, nebo mohou být naopak zcela neúčinné.

Gen, specifikace: Geny CYP2C19, CYP2D6

Typ vyšetřovaného materiálu: krev, bukální stěr

Indikující odbornosti: interní lékařství, psychiatrie, neurologie

Doba dodání: 10 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

KOMPLEXNÍ FARMAKOGENETICKÝ PANEL

Komplexní farmakogenetický panel detekuje varianty v nejvýznamnějších genech metabolizačních enzymů, membránových transportérů a cílových receptorů, na které léky působí (drug target). Vliv enzymů na jednotlivé léky je různě významný. U některých léků již existují celosvětová doporučení pro úpravu dávkování, či dokonce relativní kontraindikaci na základě detekovaných variant genů. Díky zjištěným genovým variantám lze cíleně vybrat nejvhodnější léky s minimálním rizikem vzniku nežádoucích účinků pro konkrétního pacienta.

Na základě této komplexní analýzy lze předpovídat účinnost mnoha léků a lépe nastavit dávkování. Vycházíme z celosvětových farmakogenomických doporučení, která již byla sestavena například pro statiny, různá antidepresiva, NSAIDs, IPP, metoprolol, allopurinol, klopidogrel, warfarin, některé opioidy, některá antipsychotika, ondansetron, atomoxetin, některá antiepileptika, inhalační anestetika. 

Gen, specifikace panel cca 30 genů 

Doba dodání: 3–4 měsíce

Zjistěte více o produktu

Více info

PharmaGen®

Genetické predispozice ovlivňují mimo jiné i rychlost metabolizace léků, jejich koncentraci v krvi, účinnost léčby a riziko vzniku nežádoucích účinků. Zjednodušeně řečeno díky genetické analýze zjistíte, jaký lék a v jaké dávce je pro vás vhodný a jakým lékům se naopak raději vyhnout, čímž se výrazně urychlí volba vhodné léčby a zvýší její účinnost.

Výsledek obdržíte do 10 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.