HEMATO-ONKOGENETIKA

HEMATO-ONKOGENETIKA

Do této oblasti genetických vyšetření patří testování myeloproliferativních chorob. Do skupiny těchto onemocnění tvoří pravá polycytemie, esenciální (primární) trombocytémie, primární myelofibróza a chronická myeloidní leukemie. Slovo myeloproliferativní znamená, že kostní dřeň proliferuje a nadměrně se zde tvoří krevní buňky. Následně dochází k nekontrolované proliferaci a diferenciaci této transformované buňky, a dochází tak závažnému onemocnění krvetvorby.

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE BCR/ABL

Fúzní gen BCR/ABL má zásadní význam v diagnostice a prognóze chronické myeloidní leukemie (CML), jelikož se nachází asi u 95 % případů, a nemocní s CML bez této přestavby se výrazně liší od těch, kteří gen BCR/ABL nesou.

Gen BCR/ABL se také nalézá asi u 5 % dětských a 25 % dospělých pacientů s akutní lymfatickou leukemií (ALL), kde má přítomnost tohoto genu důležitý prognostický význam. Rovněž se vyskytuje u malé části nemocných (asi 2 %) pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML). Fúzní gen BCR/ABL je produktem tzv. filadelfského chromozomu (Ph), který vzniká reciprokou translokací dlouhých ramének chromozomů 9 a 22 – t(9;22)(q34;q11) a patří k nejčastějším cytogenetickým aberacím u hematologických malignit.

Gen, specifikace: BCR/ABL fúzní gen

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie

Doba dodání: 5-7 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ JAK2

Myeloproliferativní neoplazie vznikají patologickou transformací pluripotentní kmenové buňky, která má potenciál diferencovat v řadu granulocytární, erytroidní a megakaryocytární. Dochází k nadměrné tvorbě různých typů krevních buněk (granulocytů, monocytů, erytrocytů a trombocytů) v kostní dřeni.

U velké části pacientů je příčinou mutace genu JAK2, který kóduje enzym nezbytný pro přenos signálů v hematopoetický buňkách. Mutace p.V617F genu JAK2 vede k porušení autoinhibiční aktivity a k aktivaci enzymu JAK2 a tím k nekontrolované proliferaci a přežívání hematopoetických buněk. Tato mutace se vyskytuje u 65–97 % pacientů s polycythaemia vera, u 30–57 % pacientů s esenciální trombocytemií a u 35–95 % pacientů s chronickou idiopatickou myelofibrózou. Tato mutace byla také nalezena u 20 % Ph-negativních atypických CML, více než 10 % pacientů s CMML, 15 % pacientů s megakaryocytární AML (AML M7) a u 20 % pacientů s juvenilní myelomonocytární leukemií.

Gen, specifikace: Gen JAK2 (p.V617F)

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie

Doba dodání: 5–7 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ JAK2 – KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

V případě kvalitativního záchytu mutace p.V617F genu JAK2 umožňuje toto vyšetření i kvantitativní hodnocení této mutace. Pomocí metody qPCR se určí procentuální zastoupení mutace v analyzovaném vzorku krve

Gen, specifikace: Gen JAK2 (p.V617F)

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie

Doba dodání: 15 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ JAK2/EXON 12

U pacientů s erytrocytózou je v případě negativního výsledku při detekci mutace p.V617F doporučeno pokračovat s vyšetřením mutací v exonu 12 genu JAK2. Mutace v exonu 12 genu JAK2 se vyskytuje u 2–3 % pacientů s polycythaemia vera.

Průkaz mutace v genu JAK2 umožňuje potvrzení této diagnózy.

Gen, specifikace: Gen JAK2, exon 12

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie

Doba dodání: 15 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ MPL

Myeloproliferativní neoplazie vznikají patologickou transformací pluripotentní kmenové buňky, která má potenciál diferencovat v řadu granulocytární, erytroidní a megakaryocytární. Dochází k nadměrné tvorbě různých typů krevních buněk (granulocytů, monocytů, erytrocytů a trombocytů) v kostní dřeni.

Kromě genu JAK2 je další častou příčinou onemocnění mutace genu MPL, která se vyskytuje asi u 5–10 % pacientů s esenciální trombocytemií. MPL je protoonkogen lokalizovaný v oblasti chromozomu 1p34 a kódující trombopoetinový receptor, který je důležitý pro regulaci buněčné proliferace. Somatické mutace v exonu 10 genu MPL (především W515L, W515K) ovlivňují aktivaci JAK/STAT signální dráhy (Janus Kinase/Signal Transducers and Activators of Transcription). 

Gen, specifikace: Gen MPL, p.W515L, p.W515K 

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie 

Doba dodání: 15 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ CALR

Myeloproliferativní neoplazie vznikají patologickou transformací pluripotentní kmenové buňky, která má potenciál diferencovat v řadu granulocytární, erytroidní a megakaryocytární. Při onemocnění dochází k nadměrné tvorbě různých typů krevních buněk (granulocytů, monocytů, erytrocytů a trombocytů) v kostní dřeni.

Kromě genu JAK2 je další častou příčinou onemocnění mutace v genu CALR, která se vyskytuje asi u 25 % pacientů s esenciální trombocytemií. Dále se vyskytuje u 8 % pacientů s myelodysplazií a u 60–80 % JAK2-negativních a MPL-negativních pacientů s primární myelofibrózou. Gen CALR kóduje kalretikulin – endobuněčný enzym lokalizovaný v endoplazmatickém retikulu, kde váže patologické proteiny a brání tak jejich přesunu do Golgiho aparátu. Všechny dosud popsané mutace genu CALR jsou inzerce a delece v exonu 9, které následně způsobují vznik proteinu s patologickou funkcí.

Gen, specifikace: Gen CALR, exon 9

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie

Doba dodání: 15 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PLUS

Myeloproliferativní neoplázie (MPN) jsou onemocnění krvetvorby charakterizované klonální abnormalitou genů pro cytoplazmatické fosfotyrozinkinázy nebo jejich receptory na úrovni prekurzorové multipotentní kmenové buňky.

Podle přítomnosti Ph chromozomu (fúzní gen BCR/ABL) se MPN dělí na Ph-pozitivní, která odpovídá chronické myeloidní leukémii (CML), a na skupinu Ph-negativních MPN, do které patří polycytémie vera (PV), primární myelofibróza (PMF), esenciální trombocytémie (ET) a další.

Společným znakem těchto chorob je nadprodukce jedné nebo více hematopoetických buněčných řad s nálezem hypercelulární kostní dřeně a s vyplavením zralých a plně funkčních krevních elementů do periferní krve. Pokročilá stádia jednotlivých typů MPN mohou přecházet do akutní leukémie nebo do myelofibrózy. U pacientů s esenciální trombocytémií (ET)primární myelofibrózou (PMF) je nejčastěji detekována somatická mutace V617F genu JAK2 (v 50-60%), v dalších 5-10% je detekována mutace genu MPLCALR. Podle nejnovějších zjištění se vyskytují somatické mutace i dalších genů ASXL1, CUX1, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, KIT, RUNX1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1

Gen, specifikace: Geny ASXL1, CALR, CUX1, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, MPL, RUNX1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie

Doba dodání: 15 pracovních dnů

15 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIE IGVH

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) postihuje zejména starší osoby (medián věku při diagnóze 65 let). Jde o nejčastější leukemické onemocnění v Evropě a Severní Americe, kde tvoří přibližně 30 % leukemických onemocnění u dospělých.

CLL se vyskytuje přibližně dvakrát častěji u mužů než u žen. Prognózu pacienta s CLL lze určit např. na základě přítomnosti či nepřítomnosti somatických hypermutací variabilní oblasti těžkého řetězce imunoglobulinu (IGVH). Somatické hypermutace genu IGVH představují fyziologický proces, kterým se za normálních okolností zvyšuje různorodost protilátek. Pacienti s mutovaným IGVH genem mají podstatně příznivější prognózu než pacienti s genem nemutovaným.

Gen, specifikace: Gen IGVH

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie

Doba dodání: 15 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIE TP53

B-buněčná chronická lymfocytární leukemie (B-CLL) je maligní onemocnění s heterogenním klinickým průběhem postihující starší populaci. Mezi významné prognostické markery patří přítomnost mutací v genu TP53, které se vyskytují u 10–15 % pacientů.

Nádorový supresor p53 je klíčovým regulátorem buněčného cyklu a apoptózy. Přítomnost aberací genu TP53 vede u B-CLL pacientů k agresivnějšímu průběhu onemocnění a k rezistenci na terapii. Gen TP53 bývá ve většině případů inaktivován delecí jedné a mutací druhé alely, ovšem vyskytují se také samostatné delece či mutace bez poškození druhé alely. Rozdíl v prognóze pacientů nesoucích inaktivaci obou alel a pacientů s poškozením jedné alely není dosud objasněn.

Gen, specifikace: Gen TP53

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologie

Doba dodání: 15 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIE FISH – DLEU/LAMP/12CEN/ATM/TP53

Významným faktorem pro stanovení prognózy a určení typu léčby pacientů s CLL je cytogenetické vyšetření genů DLEU1/LAMP1/ATM/TP53 a počtu kopií chromozomu 12 metodou FISH. CLL se vyznačuje přítomností klonálních aberací v patologických B-lymfocytech.

Tyto genetické změny se vyskytují u více než 80 % pacientů s CLL a jsou využívány jako prognostické markery. Delece oblasti 13q14 (DLEU1) patří mezi nejčastější abnormalitu pacientů s CLL a vyznačuje se poměrně dobrou prognózou. Trizomie chromozomu 12 se vyznačuje střední prognózou. Mezi nejzávažnější genetické změny patří delece oblasti 11q22 (ATM) a zejména delece 17p13 (TP53), které se řadí mezi aberace s nepříznivou prognostickou hodnotou. Přesná charakteristika molekulárních a cytogenetických abnormalit je klíčová pro lepší rozdělení rizikových skupin pacientů s chronickou lymfocytární leukemií, aby tak mohli profitovat z nových terapeutických přístupů.

Gen, specifikace: Gen DLEU1, LAMP1, ATM, TP53 + centromera chromozomu 12

Typ vyšetřovaného materiálu: krev

Indikující odbornosti: klinická hematologiefitovat z nových terapeutických přístupů

Doba dodání: 15 pracovních dnů

Zjistěte více o produktu

Více info

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.