Tetování může být rizikovým faktorem pro vznik maligního lymfomu

Tetování může být rizikovým faktorem pro vznik maligního lymfomu

V první rozsáhlé studii svého druhu bylo zjištěno, že tetování zvyšuje riziko vzniku maligního lymfomu přibližně o 20 % ve srovnání s netetováním. Tetovací inkoust často obsahuje karcinogeny a po nanesení na kůži vyvolává imunologickou reakci. Tato studie byla populační studií případů a kontrol všech incidentních případů maligního lymfomu u dospělých Švédů (ve věku 20-60 let) ve Švédském národním onkologickém registru v letech 2007-2017 (n = 11 905). Expozice tetování byla hodnocena pomocí strukturovaného dotazníku jak u případů, tak u tří náhodných kontrolních osob bez lymfomu odpovídajících věku a pohlaví. Primárním výsledkem byl poměr incidence maligního lymfomu u tetovaných a netetovaných osob.

V analýze podskupin podle typů lymfomů bylo zjištěno nejvyšší riziko kolem 30 % u difuzního velkobuněčného B-lymfomu (poměr incidence = 1,30; 95% CI, 0,99-1,71) a folikulárního lymfomu (poměr incidence = 1,29; 95% CI, 0,92-1,82) u tetovaných a netetovaných osob.

Nebylo zjištěno, že by se riziko vzniku lymfomu zvyšovalo s větší plochou celkového tetovaného povrchu těla. Autoři uvádějí, že obliba tetování nápadně vzrostla a v současnosti je v evropských studiích prevalence ≥ 20 %.

Ke zjištění příčinné souvislosti je naléhavě zapotřebí další epidemiologický výzkum. Studie rovněž podtrhuje význam regulačních opatření pro kontrolu chemického složení tetovacích barev. 

Zdroj: 

Nielsen C, Jerkeman M, Joud AS. Tattoos as a risk factor for malignant lymphoma: A population-based case–control study. eClinicalMedicine. Published online May 21, 2024. doi:10.1016/j.eclinm.2024.102649