On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Detoxifikace

Denně se setkáváme s mnoha látkami, které poškozují naše zdraví. Vyskytují se v přijímané stravě, v tekutinách, také ve vzduchu. Lidské tělo se škodlivinám brání pomocí speciálních enzymů, jejichž účinnost je u každého z nás jiná. Osoby s poškozenou funkcí těchto enzymů mají vyšší riziko vzniku rakoviny a rychleji stárnou. Cílem genetické analýzy GenScan je odhalení nedostatků v detoxifikační kapacitě organizmu a upozornění na možná preventivní opatření.

Negativní vliv reaktivních forem kyslíku (volných radikálů), mezi které patří např. peroxid vodíku nebo superoxidový radikál, byl prokázán u celé řady buněčných degenerativních procesů např. u Alzheimerovy choroby, ischemické choroby srdeční, Parkinsonově nemoci nebo stárnutí. Reaktivní formy kyslíku jsou produkovány v mitochondriích při celé řadě metabolických pochodů nebo při detoxifikacích cizorodých látek. Negativní účinek reaktivních forem kyslíku spočívá především v peroxidaci tuků, která vede k nevratnému poškození buněčných membrán, poškození buněčného enzymového aparátu mitochondrií a poškození bází DNA vedoucí k mutacím, které mohou být příčinou celé řady onemocnění včetně rakoviny. Organismus se proti negativním účinkům volných radikálů brání pomocí třech základních antioxidačních enzymů – katalázy, superoxiddismutázy (SOD) a glutathionperoxidázy. Kataláza je zodpovědná za rozklad peroxidu vodíku, SOD rozkládá superoxidový radikál a je nutná pro normální biologickou funkci tkání tím, že zabraňuje poškození enzymového aparátu mitochondrií, glutathionperoxidáza rozkládá opět peroxid vodíku za využití kofaktoru glutathionu. Bylo popsáno několik mutací v genech pro tyto základní detoxikační enzymy, které vedou k jejich zvýšené nebo snížené aktivitě. Ta má za následek zvýšení či snížení rizik vedoucích k oxidativnímu poškození organismu.

Na detoxifikaci cizích látek, mezi které můžeme zařadit potencionální pro-karcinogeny jako polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), se podílí především enzymy obsahující cytochrom P450, glutathion-S-transferázy a N-acetyltransferázy. Mezi enzymy obsahující cytochtom P450 patří zejména enzymy CYP1A1 a CYP1B1 zahrnuté v první fázi detoxikace potenciálních pro-karcinogenů jako jsou PAH nebo heterocyklické aromatické aminy (HA) přítomné např. v cigaretovém kouři nebo pečeném mase. Bylo zjištěno, že přibližně 10% lidí evropské populace má v genu pro enzym CYP1A1 mutaci způsobující vyšší riziko rakoviny plic u kuřáků. Enzym glutathion-S-transferáza hraje velmi důležitou úlohu při detoxikaci tím, že katalyzuje konjugaci celé řady hydrofobních a elektrofilních látek s glutathionem. Existuje několik různých isoforem tohoto enzymu, kdy mutace vedoucí k jejich snížené aktivitě nebo úplné deleci mohou mít za následek zvýšené riziko výskytu rakoviny nebo anémie. N-acetyl transferáza je poté jedním ze série enzymů podílejících se na detoxifikaci látek obsahujících ve své struktuře dusík a bylo popsáno několik polymorfizmů vedoucích k její snížené aktivitě.

Jakým způsobem odhalí GenScan riziko poškození organismu volnými radikály nebo xenobiotiky?

Genetická analýza GenScan odhalí mutace v genech pro základní detoxifikační enzymy, u kterých byl popsán vliv na aktivitu těchto enzymů a které mohou mít za následek zvýšení či snížení rizika poškození organismu reaktivními formami kyslíku nebo xenobiotiky. Na základě analýzy GenScan lze pak doporučit vhodné antioxidanty a další potravinové doplňky, změnu životního stylu a způsobu stravování tak, aby se potlačil proces stárnutí a riziko vzniku nádorových onemocnění.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz